Language of document : ECLI:EU:F:2008:114

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

11. september 2008

Kohtuasi F‑135/07

Daniele Smadja

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Töölevõtmine – Ametisse nimetamine – Palgajärgu määramine – Hageja uuesti samale ametikohale nimetamine pärast esialgse ametisse nimetamise tühistamist Esimese Astme Kohtu otsusega – Proportsionaalsuse põhimõte – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte − Hoolitsemiskohustus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega D. Smadja palub eelkõige tühistada komisjoni 21. detsembri 2006. aasta otsus, millega ta määrati palgaastme A*15 järku 1, arvestades hageja omandatud staaži selles järgus alates 1. novembrist 2005, pärast seda, kui ta nimetati 15. novembril 2005 uuesti ametisse välissuhete peadirektoraadi B direktoraadi (mitmepoolsed suhted ja inimõigused) direktori ametikohale peale seda, kui esialgne samale ametikohale nimetamine tühistati Esimese Astme Kohtu 29. septembri 2005. aasta otsusega kohtuasjas T‑218/02: Napoli Buzzanca vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑267 ja II‑1221).

Otsus: Tühistada komisjoni 21. detsembri 2006. aasta otsus, millega hageja määrati palgaastme A*15 järku 1, arvestades hageja omandatud staaži selles järgus alates 1. novembrist 2005. Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Tühistamisotsus – Mõju – Kandidatuuri tagasilükkamise ning valituks osutunud kandidaadi ametisse nimetamise otsuse tühistamine põhjendamatuse tõttu – Valituks osutunud kandidaadi uuesti ametisse nimetamine pärast kandidatuuri tagasilükkamise põhjendamist

(EÜ artikkel 233)

Kui administratsioon täidab tühistamisotsust, peab ta kohtuotsuse seadusjõudu arvestades kinni pidama ühenduse õiguse põhimõtetest, eriti proportsionaalsuse ja õiguspärase ootuse põhimõttest ning ka hoolitsemiskohustusest, mis eeldab eelkõige, et pädev asutus võtab arvesse kõiki tema otsust mõjutada võivaid asjaolusid ning et ta arvestab mitte üksnes teenistuse, vaid ka asjaomase ametniku huvidega.

Kui kohtuotsus tühistas põhjendamatuse tõttu kandidatuuri tagasilükkamise ning seetõttu ka valituks osutunud kandidaadi ametisse nimetamise otsuse, tegemata etteheiteid selle otsuse sisemise õiguspärasuse osas, ning kui pärast menetluse uuesti alustamist ning väljajäetud kandidaadi tagasilükkamise kohta uue otsuse põhjendamist otsustas administratsioon uuesti ametisse nimetada valituks osutunud kandidaadi, kuid määrates ta palgaastmele ja ‑järku, mis on personalieeskirjade vahepeal toimunud muutmise tõttu esimese ametisse nimetamise ajaga võrreldes oluliselt madalam, peab administratsioon leidma lahenduse, mis seadusjõudu arvestades võimaldab vältida valituks osutunud kandidaadi madalamale palgaastmele ja ‑järgule määramist, mis kujutaks endast kandidaadi esialgse ametisse nimetamise tühistamise ebaõiglast tagajärge, kui võtta arvesse administratsiooni tehtud ja kohtu poolt karistatud vigu, teenistuse huvisid ning asjaomase kandidaadi õigustatud huvi, et nende vigade tõttu ei muutuks talle määratud palgaaste ja ‑järk madalamaks. Nii võib administratsioon tühistamisotsuse seadusjõudu ning mõju kahjustamata tagada valituks osutunud kandidaadile kohtuotsuse väljakuulutamise päeval kehtivast palgaastmest ja ‑järgust kõrgema palgaastme ja ‑järgu, ning seda nii, et uuesti ametisse nimetamise mõju kehtib tagasiulatuvalt alates esialgse ametisse nimetamise kuupäevast. Kui administratsioon ei paku sellist lahendust või muid meetmeid, et sobitada ühte teenistuse huvid ning kandidaadi õigustatud huvi, siis rikub administratsioon proportsionaalsuse põhimõtet ning oma hoolitsemiskohustust.

(vt punktid 35–37, 39, 40 ja 45–49)

Viited:

Euroopa Kohus: 5. juuni 1980, kohtuasi 24/79: Oberthür vs. komisjon (EKL 1980, lk 1743, punkt 13); 6. juuli 1993, kohtuasi C‑242/90 P: komisjon vs. Albani jt (EKL 1993, lk I‑3839, punktid 13 ja 14); 29. juuni 1994, kohtuasi C‑298/93 P: Klinke vs. Euroopa Kohus (EKL 1994, lk I‑3009, punkt 38).

Esimese Astme Kohus: 20. juuni 1990, kohtuasi T‑133/89: Burban vs. parlament, (EKL 1990, lk II‑245, punkt 27); 12. mai 1998, kohtuasi T‑159/96: Wenk vs. komisjon (EKL AT 1998, lk I‑A‑193 ja II‑593, punkt 121); 1. juuni 1999, liidetud kohtuasjad T‑114/98 ja T‑115/98: Rodríguez Pérez jt vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑97 ja II‑529, punkt 32); 13. märts 2002, liidetud kohtuasjad T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 ja T‑364/00: Martínez Alarcón jt vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑37 ja II‑161, punkt 97); 31. märts 2004, kohtuasi T‑10/02: Girardot vs. komisjon (EKL AT 2004, lk I‑A‑109 ja II‑483, punkt 86); 29. september 2005, kohtuasi T‑218/02: Napoli Buzzanca vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑267 ja II‑1221).

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. juuni 2007, kohtuasi F‑21/06: Da Silva vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 80).