Language of document : ECLI:EU:F:2008:87

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

26. června 2008

Věc F-136/07

Bart Nijs

v.

Účetní dvůr Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Předchozí stížnost – Nepodání – Lhůta pro podání žaloby – Opožděnost – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se B. Nijs domáhá zrušení jednak rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o jeho přeřazení z platové třídy AD 10 platového stupně 6 do platové třídy AD 9 platového stupně 5 a souvisejících a následujících rozhodnutí, zejména rozhodnutí ze dne 26. září 2006 o zproštění jeho funkcí, rozhodnutí ze dne 27. září 2007 o zahájení správního šetření vůči jeho osobě a rozhodnutí o jeho nepovýšení do platové třídy AD 11 v roce 2007, jakož i rozhodnutí Účetního dvora ze dne 8. března 2007 o obnovení mandátu jeho generálního tajemníka na období šesti let ode dne 1. července 2007, a jednak náhrady nemajetkové a majetkové újmy, která mu údajně vznikla.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobci se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

Řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální náležitosti

[Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 35 odst. 1 písm. d)]

Žaloba úředníka, ve které nejsou jasně identifikovány napadené akty a která tak nesplňuje náležitosti stanovené v čl. 35 odst. 1 písm. d) jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, je zjevně nepřípustná.

(viz bod 24)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 24. března 1993, Benzler v. Komise, T‑72/92, Recueil, s. II‑347, body 16, 18 a 19