Language of document : ECLI:EU:F:2008:87

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2008. gada 26. jūnijā

Lieta F‑136/07

Bart Nijs

pret

Eiropas Kopienu Revīzijas palātu

Civildienests – Ierēdņi – Iepriekšēja sūdzība – Neesamība – Termiņš prasības celšanai – Nokavējums – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru B. Nijs [BNijs] lūdz, pirmkārt, atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar ko viņš no AD 10 pakāpes 6. līmeņa pazemināts uz AD 9 pakāpes 5. līmeni, un ar to saistītos un turpmākos lēmumus, īpaši 2006. gada 26. septembra lēmumu viņu atstādināt no amata, 2007. gada 27. septembra lēmumu pret viņu uzsākt administratīvu izmeklēšanu un lēmumu viņu nepaaugstināt AD 11 pakāpē 2007. gadā, kā arī Revīzijas palātas 2007. gada 8. marta lēmumu atjaunot tās ģenerālsekretāra pilnvaras uz sešiem gadiem, sākot no 2007. gada 1. jūlija, un, otrkārt, atlīdzināt morālo un mantisko kaitējumu, kas viņam esot nodarīts.

Nolēmums: Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības

(Civildienesta tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

Acīmredzami nepieņemama ir tāda ierēdņa prasība, kurā precīzi nav norādīti apstrīdētie tiesību akti un kura tādējādi neatbilst prasībām, kas paredzētas Civildienesta tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

(skat. 24. punktu)

Atsauce:

Pirmās instances tiesa: 1993. gada 24. marts, T‑72/92 Benzler/Komisija, Recueil, II‑347. lpp., 16., 18. un 19. punkts.