Language of document : ECLI:EU:F:2008:87

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 26. júna 2008

Vec F‑136/07

Bart Nijs

proti

Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Predchádzajúca sťažnosť – Nepodanie – Lehota na podanie žaloby – Omeškanie – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou B. Nijs navrhuje jednak zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o jeho preradení z platovej triedy AD 10 platového stupňa 6 do platovej triedy AD 9 platového stupňa 5 a súvisiace a nasledujúce rozhodnutia, najmä rozhodnutie z 26. septembra 2006 o jeho odvolaní z funkcie, rozhodnutie z 27. septembra 2007 o začatí administratívneho vyšetrovania voči nemu a rozhodnutie o jeho nepovýšení do platovej triedy AD 11 v roku 2007, ako aj rozhodnutie Dvoru audítorov z 8. marca 2007 o obnovení mandátu jeho generálneho tajomníka na obdobie šiestich rokov od 1. júla 2007, a jednak priznanie náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá mu údajne vznikla

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti

[Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. d)]

Zjavne neprípustná je žaloba úradníka, ktorá presne nedefinuje napadnutý akt a nespĺňa teda požiadavky stanovené v článku 35 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu.

(pozri bod 24)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 24. marca 1993, Benzler/Komisia, T‑72/92, Zb. s. II‑347, body 16, 18 a 19