Language of document :

Överklagande ingett den 31 december 2020 av Ultrasun AG av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 20 oktober 2020 i mål T-805/19, Ultrasun AG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-722/20 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Ultrasun AG (ombud: A. Mühlendahl och H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Europeiska unionens domstol (prövningstillståndsavdelningen) har den 25 mars 2021 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________