Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Saarbrücken (Германия), постъпило на 23 март 2021 г. — Maxxus Group GmbH & Co. KG/Globus Holding GmbH & Co. K.

(Дело C-183/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Saarbrücken

Страни в главното производство

Ищец: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Ответник: Globus Holding GmbH & Co. KG

Преюдициални въпроси

Следва ли правото на Съюза, по-специално по отношение на Директивата(ите) относно марките, тоест Директива 2008/95/ЕО1 , по-специално в член 12, съответно Директива (ЕС) 2015/24362 , по-специално в членове 16, 17, 19, да се тълкува в смисъл, че полезното действие на тези норми забранява тълкуване на националното процесуално право,

което налага на ищеца в гражданско производство с предмет заличаване на марка с национална регистрация поради отмяната ѝ вследствие на неизползване задължение за излагане на факти и обстоятелства, различно от тежестта на доказване, и

което в рамките на това задължение за излагане на факти и обстоятелства изисква от ищеца,

a)    доколкото е възможно за него, да обоснове неизползването на марката от ответника в това производство, и

б)    освен това да извърши свое собствено проучване на пазара, което е съобразено с искането за заличаване и особеностите на съответната марка?

____________

1     Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).

2 Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1).