Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 10. februārī iesniedza Qorti Kostituzzjonali (Malta) - Vodafone Malta Limited un Mobisle Communications Limited/L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, un L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

(lieta C-71/12)

Tiesvedības valoda - maltiešu

Iesniedzējtiesa

Qorti Kostituzzjonali

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited

Atbildētāji: L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, un L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) un jo īpaši tās 12. un/vai 13. panta noteikumi liedz dalībvalstīm piemērot finanšu slogu mobilo telefonsakaru operatoriem (turpmāk tekstā - "operatori"), proti:

a)    nodokli, sauktu par akcīzes nodokli, ko ievieš ar valsts tiesību aktu starpniecību;

b)    [to] aprēķina kā procentuālu daļu no maksājumiem, ko mobilo telefonsakaru operatori piemēro lietotājiem, kuri izmanto šo operatoru sniegtos pakalpojumus, izņemot pakalpojumus, attiecībā uz kuriem ir paredzēts izņēmums tiesību aktos;

c)    nodokli, kuru lietotāji katrs atsevišķi maksā mobilo telefonsakaru operatoriem, un šo apmēru visi operatori, kas piedāvā mobilo telefonsakaru pakalpojumus, vēlāk nodod muitas kontrolierim, šī naudas summa ir jāmaksā tikai operatoriem, nevis citiem uzņēmumiem, tai skaitā tiem, kas nodrošina citus elektronisko komunikāciju tīklus un pakalpojumus?

____________