Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Qorti Kostituzzjonali (Malta) op 10 februari 2012 - Vodafone Malta Limited en Mobisle Communications Limited / L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi en L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

(Zaak C-71/12)

Procestaal: Maltees

Verwijzende rechter

Qorti Kostituzzjonali

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited

Verwerende partijen: L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

Prejudiciële vragen

Verbiedt richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn), en in het bijzonder de artikelen 12 en 13 ervan, de lidstaten om een fiscale last op te leggen aan operatoren van mobiele telecommunicatie (hierna: "operatoren"), te weten:

een recht, accijns genaamd, dat bij een nationale wettelijke regeling is ingevoerd;

dat wordt berekend als een percentage van de vergoedingen die operatoren van mobiele telefonie van hun gebruikers vragen voor de door hen verrichte diensten, met uitzondering van de diensten die bij wet zijn vrijgesteld;

dat individueel aan de operatoren van mobiele telefonie wordt betaald door hun gebruikers en vervolgens door alle aanbieders van mobieletelefoniediensten wordt overgemaakt aan de douanecontroleur, en dat enkel verschuldigd is door deze operatoren en niet door andere ondernemingen, daaronder begrepen de ondernemingen die andere elektronischecommunicatienetwerken en -diensten ter beschikking stellen?

____________