Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 27 юни 2013 г. (преюдициално запитване от Qorti Kostituzzjonali — Малта) — Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited/L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, L-Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

(Дело C-71/12)1

(Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/20/ЕО — Членове 12 и 13 — Административни такси и такси за правата за ползване — Приложима такса за мобилните телефонни оператори — Национална правна уредба — Метод за изчисляване на таксата — Процент от разходите, заплатени от потребителите)

Език на производството: малтийски

Запитваща юрисдикция

Qorti Kostituzzjonali

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited

Ответниици: L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, L-Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

Предмет

Преюдициално запитване — Qorti Kostituzzjonali — Тълкуване на членове 12 и 13 от Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 108, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 183) — Национална правна уредба, с която на мобилните телефонни оператори се налага такса — Такса, дължима единствено от мобилните телефонни оператори, но не и от други предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги

Диспозитив

Член 12 от Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“) трябва да се тълкува в смисъл, че допуска правна уредба на държава членка като разглежданата в главното производство, по силата на която операторите, предлагащи услуги за мобилна телефония, дължат такса, наречена „акциз“, която представлява процент от сумите, които събират от потребителите на тези услуги, при условие че фактът, от който възниква таксата, не е обвързан с процедурата по общо лицензиране, позволяваща достъп до пазара на електронни съобщителни услуги, а е обвързан с използването на услугите за мобилна телефония, предоставяни от операторите, и в крайна сметка таксата се поема от потребителя на тези услуги, което следва да се провери от запитващата юрисдикция.

____________

1 ОВ C 118, 21.4.2012 г.