Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. juni 2013 – Vodafone Malta Limited og Mobisle Communications Limited mod L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi og L-Awtorita’ ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Qorti Kostituzzjonali – Malta)

(Sag C-71/12) 1

(Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester – direktiv 2002/20/EF – artikel 12 og 13 – administrationsgebyrer og afgifter på brugsrettigheder – afgifter, der finder anvendelse på mobiltelefonioperatører – national lovgivning – metode for beregning af afgiften – procentdel af de udgifter, som brugerne afholder)

Processprog: maltesisk

Den forelæggende ret

Qorti Kostituzzjonali

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Vodafone Malta Limited og Mobisle Communications Limited

Sagsøgte: L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi og L-Awtorita’ ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Qorti Kostituzzjonali (Malta) – fortolkning af artikel 12 og 13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EFT L 108, s. 21) – national lovgivning, der pålægger mobiltelefonioperatører at opkræve et gebyr – beløb, der kun skal betales af mobiltelefonioperatørerne og ikke af andre virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationstjenester

Konklusion

Artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20 af 7. marts 2002, om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, såsom den i hovedsagen omhandlede, hvorefter operatører, der leverer mobiltelefonitjenester, skal betale en afgift betegnet »punktafgift«, som svarer til en procentdel af de betalinger, de modtager fra brugerne af disse tjenester, forudsat, at den afgiftsudløsende begivenhed for denne afgift ikke er knyttet til proceduren for den generelle tilladelsesordning, der giver adgang til markedet for elektroniske kommunikationstjenester, men er knyttet til brugen af de mobiltelefonitjenester, der leveres af operatørerne, og at afgiften i sidste ende betales af brugeren af disse tjenester, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

____________

1     EUT C 118 af 21.4.2012.