Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27.6.2013 (Qorti Kostituzzjonalin (Malta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Vodafone Malta Limited ja Mobisle Communications Limited v. L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi ja L-Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

(Asia C-71/12)1

(Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut – Direktiivi 2002/20/EY – 12 ja 13 artikla – Hallinnolliset maksut ja käyttöoikeusmaksut – Matkapuhelinoperaattoreihin sovellettava maksu – Kansallinen lainsäädäntö – Maksun laskentamenetelmä – Prosenttiosuus käyttäjien maksamista maksuista)

Oikeudenkäyntikieli: malta

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Qorti Kostituzzjonali

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vodafone Malta Limited ja Mobisle Communications Limited

Vastaaja: L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi ja L-Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Qorti Kostituzzjonali – Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (EYVL L 108, s. 21) 12 ja 13 artiklan tulkinta – Kansallinen lainsäädäntö, jonka nojalla matkapuhelinoperaattorit velvoitetaan maksamaan maksu – Maksu, joka asetetaan ainoastaan matkapuhelinoperaattoreiden maksettavaksi mutta ei muiden sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien yritysten maksettavaksi

Tuomiolauselma

Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 12 artiklaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka nojalla matkapuhelinpalveluja tarjoavien operaattoreiden on maksettava valmisteveroksi kutsuttu vero, joka vastaa tiettyä prosenttiosuutta maksuista, jotka operaattorit perivät näiden palvelujen käyttäjiltä, mikäli veron osalta maksuvelvollisuuden aiheuttava tapahtuma ei liity sähköisen viestinnän markkinoille pääsyyn oikeuttavaan yleisvaltuutukseen vaan operaattoreiden tarjoamien matkapuhelinpalvelujen käyttöön ja mikäli veron lopullinen maksaja on näiden palvelujen käyttäjä, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava.

____________

1 EUVL C 118, 21.4.2012.