Language of document : ECLI:EU:C:2013:431


Lieta C‑71/12

Vodafone Malta ltd.

un

Mobisle Communications ltd.

pret

Avukat Ġenerali u.c.

(Qorti Kostituzzjonali lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi – Direktīva 2002/20/EK – 12. un 13. pants – Administratīvie maksājumi un maksa par izmantošanas tiesībām – Maksa, kas piemērojama mobilo telefonsakaru operatoriem – Valsts tiesību akti – Maksas aprēķināšanas metode – Lietotājiem piemērotā maksas daļa procentos

Kopsavilkums – Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 27. jūnija spriedums

Tiesību aktu tuvināšana – Telekomunikāciju nozare – Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi – Atļauja – Direktīva 2002/20 – “Akcīzes” nodoklis, kas piemērojams mobilo telefonsakaru operatoriem – Summa, kas aprēķināta kā procentuāla daļa no maksājumiem, kas saņemti no minēto pakalpojumu izmantotājiem – Pieļaujamība – Nosacījumi – Pārbaude valsts tiesā

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/20 12. pants)

Direktīvas 2002/20 par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu 12. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā nav tādi dalībvalsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem mobilo telefonsakaru operatoriem ir piemērojams “akcīzes” nodoklis, kas atbilst noteiktai procentuālai daļai no maksājumiem, ko tie saņem no pakalpojumu izmantotājiem, ar nosacījumu, ka tā aprēķināšanas pamats nav saistīts ar vispārējās atļaujas, kas sniedz iespēju piekļūt elektronisko komunikāciju pakalpojumu tirgum, piešķiršanas procedūru, bet ir saistīts ar operatoru nodrošināto mobilo telefonsakaru pakalpojumu izmantošanu, un ka to galu galā maksā to lietotājs, – fakts, kas jāpārbauda iesniedzējtiesai.

(sal. ar 29. punktu un rezolutīvo daļu))