Language of document : ECLI:EU:C:2013:431

Vec C‑71/12

Vodafone Malta ltd.

a

Mobisle Communications ltd.

proti

Avukat Ġenerali a i.

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Qorti Kostituzzjonali)

„Elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/20/ES – Články 12 a 13 – Správne dane a poplatky za práva na používanie – Poplatok uplatňujúci sa na mobilných telekomunikačných operátorov – Vnútroštátna právna úprava – Metóda výpočtu poplatku – Percento z nákladov zaplatených užívateľmi“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. júna 2013

Aproximácia právnych predpisov – Odvetvie telekomunikácií – Elektronické komunikačné siete a služby – Povolenie – Smernica 2002/20 – Tzv. „spotrebná daň“ uplatňovaná na operátorov poskytujúcich mobilné telekomunikačné služby – Suma založená na percentuálnom podiele z platieb, ktoré zaplatia užívatelia uvedených služieb – Prípustnosť – Podmienky – Overenie vnútroštátnym súdom

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20, článok 12)

Článok 12 smernice 2002/20 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej operátori poskytujúci mobilné telekomunikačné služby sú zdaniteľnými osobami pri tzv. „spotrebnej“ dani zodpovedajúcej určitému percentu z platieb, ktoré dostávajú od užívateľov týchto služieb, pod podmienkou, že skutočnosť, na základe ktorej vzniká daňová povinnosť pri tejto dani, nie je spojená s konaním o vydanie všeobecného povolenia umožňujúceho vstup na trh so službami elektronickej komunikácie, ale súvisí s používaním mobilných telekomunikačných služieb poskytovaných operátormi a v konečnom dôsledku ju znáša užívateľ týchto služieb, čoho preverenie prislúcha vnútroštátnemu súdu.

(pozri bod 29 a výrok)