Language of document : ECLI:EU:T:2021:851

QI, QJ, QL, QM, QN, QP, QQ, QT, QU, QW, QX 18. aprillil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 9. veebruari 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-868/16: QI jt versus komisjon ja EKP

(kohtuasi C-262/22 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: QI, QJ, QL, QM, QN, QP, QQ, QT, QU, QW, QX (esindajad: advokaadid S. Pappas, A. Pappas)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Ülemkogu, QK, QO, QR, QS, QV

Apellantide nõuded

tühistada edasikaevatud kohtuotsus;

saada kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

mõista teiste menetlusosaliste kohtukulud välja apellantidelt ning jätta apellantide käesoleva menetluse kohtukulud nende endi kanda.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid paluvad oma käesolevas apellatsioonkaebuses, et Euroopa Kohus vaataks edasikaevatud kohtuotsuse uuesti läbi ja tühistaks selle; nad põhjendavad oma nõudeid kahe väitega.

Esiteks väidavad nad, et Üldkohus ei vaadanud nõuetekohaselt läbi hagi põhjendamiseks esitatud kolmandat õigusvastasuse väidet, mille kohaselt esines harta artikli 17 lõikes 1 tagatud omandiõiguse piisavalt tõsine rikkumine. Niisugune mittenõuetekohane läbivaatamine tõi aga kaasa apellantide omandiõiguse väära kohaldamise ning rikkumise.

Teiseks, et Üldkohus rikkus proportsionaalsuse põhimõtet.

____________