Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 15. martā iesniedza Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) – Profi Credit Bulgaria EOOD/T.I.T.

(Lieta C-170/21)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Sofiyski rayonen sad

Pamatlietas puses

Prasītāja: Profi Credit Bulgaria EOOD

Atbildētājs: T.I.T.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 93/13/EEK 1 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesvedībās, kurās parādnieks nepiedalās līdz tiesas izdota maksājuma rīkojuma brīdim, tiesai pēc savas ierosmes ir jāpārbauda līguma noteikuma negodīgums un, ja ir aizdomas par negodīgumu, šis noteikums nav jāpiemēro?

Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši, vai valsts tiesai pilnībā ir jāatsakās pieņemt tiesas nolēmumu, ar kuru tiek uzdots veikt maksājumu, ja daļa no prasījuma ir balstīta uz negodīgu līguma noteikumu, kas arī veido izvirzīta prasījuma apmēru?

Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši un uz otro – noliedzoši, vai valsts tiesai ir jāatsakās pieņemt tiesas nolēmumu, ar kuru tiek uzdots veikt maksājumu, attiecībā uz to prasījuma daļu, kas ir balstīta uz negodīgo noteikumu?

Ja uz trešo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši, vai – un apstiprinošas atbildes gadījumā ar kādiem nosacījumiem – tiesai pēc savas ierosmes ir jāņem vērā noteikuma negodīgā rakstura sekas, ja ir informācija par uz to balstītu maksājumu, tostarp ieskaitot šo maksājumu citos, nesamaksātajos parādos, kas izriet no līguma?

Ja ceturto jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši, vai valsts tiesai ir saistoši augstākas instances norādījumi, kuri saskaņā ar valsts tiesībām ir obligāti pārbaudītajai instancei, ja tajos netiek ņemtas vērā noteikuma negodīgā rakstura sekas?

____________

1 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).