Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. oktoobri 2009. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Hispaania) eelotsusetaotlus) - María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) versus Delegado del Gobierno en Murcia

(Liidetud kohtuajad C-261/08 ja C-348/08)1

(Viisa, varjupaik, sisseränne - Välispiiride ületamisega seotud meetmed - EÜ artikli 62 punkt 1 ja punkti 2 alapunkt a - Schengeni lepingu rakendamise konventsioon - Artiklid 6b ja 23 - Määrus (EÜ) nr 562/2006 - Artiklid 5, 11 ja 13 - Viibimise kestust puudutav eeldus - Liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult viibivad kolmanda riigi kodanikud - Siseriiklikud õigusnormid, mis vastavalt asjaoludele võimaldavad määrata rahatrahvi või riigist välja saata)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)

Vastustaja: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus - Tribunal Superior de Justicia de Murcia - EÜ artikli 62 punkti 1 ja punkti 2 alapunkti a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 105, lk 1), artiklite 5, 11 ja 13 tõlgendamine - Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad asendada väljasaatmise rahatrahviga

Resolutsioon

14. juuni 1985. aasta Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta sõlmitud Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni - mis sõlmiti 19. juunil 1990 Schengenis ja mida on muudetud nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2133/2004 liikmesriikide pädevate asutuste kohustuse kohta tembeldada süstemaatiliselt kolmandate riikide kodanike reisidokumente liikmesriikide välispiiride ületamisel ning Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja üldkäsiraamatu sätete sel eesmärgil muutmise kohta - artikleid 6b ja 23 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artiklit 11 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui kolmanda riigi kodanik viibib liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult, kuna ta ei täida või enam ei täida liikmesriigis kohaldatavaid lühiajalise viibimise nõudeid, ei ole see liikmesriik kohustatud tema suhtes tegema väljasaatmisotsust.

____________

1 - ELT C 209, 15.8.2008.ELT C 260, 11.10.2008.