Language of document : ECLI:EU:C:2009:648

Spojené věci C-261/08 a C-348/08

María Julia Zurita García

a

Aurelio Choque Cabrera

v.

Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Murcia)

„Víza, azyl a přistěhovalectví – Opatření týkající se překračování vnějších hranic – Článek 62 bod 1 a čl. 62 bod 2 písm. a) ES – Úmluva k provedení Schengenské dohody – Články 6b a 23 – Nařízení (ES) č. 562/2006 – Články 5, 11 a 13 – Domněnka týkající se délky pobytu – Státní příslušníci třetí země, kteří se nacházejí na území členského státu neoprávněně – Vnitrostátní právní úprava, která umožňuje podle okolností buď uložit pokutu, nebo nařídit vyhoštění“

Shrnutí rozsudku

Víza, azyl a přistěhovalectví – Překračování vnějších hranic členských států – Společná pravidla týkající se norem a postupů kontrol – Úmluva k provedení Schengenské dohody – Kodex Společenství o překračování hranic – Osoba, která se nachází na území členského státu neoprávněně – Povinnost tohoto členského státu přijmout rozhodnutí o vyhoštění – Neexistence

(Úmluva k provedení Schengenské dohody, ve znění nařízení č. 2133/2004, články 6b a 23; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 562/2006, článek 11)

Články 6b a 23 Úmluvy k provedení Schengenské dohody, ve znění nařízení č. 2133/2004, kterým se příslušným orgánům členských států ukládá povinnost systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při překročení vnějších hranic členských států a kterým se k tomuto účelu mění prováděcí úmluva k Schengenské dohodě a Společná příručka, jakož i článek 11 nařízení č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), musejí být vykládány tak, že pokud se státní příslušník třetí země nachází na území členského státu neoprávněně, jelikož nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky délky pobytu platné v tomto členském státě, tento členský stát není povinen přijmout rozhodnutí o jeho vyhoštění.

(viz bod 66 a výrok)