Language of document : ECLI:EU:C:2009:648

Spojené veci C‑261/08 a C‑348/08

María Julia Zurita García

a

Aurelio Choque Cabrera

proti

Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Tribunal Superior de Justicia de Murcia)

„Víza, azyl, prisťahovalectvo – Opatrenia vzťahujúce sa na prekročenie vonkajších hraníc – Článok 62 bod 1 a článok 62 bod 2 písm. a) ES – Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda – Články 6b a 23 – Nariadenie (ES) č. 562/2006 – Články 5, 11 a 13 – Domnienka dĺžky pobytu – Štátni príslušníci tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúci na území členského štátu – Vnútroštátna právna úprava umožňujúca podľa okolností uložiť buď pokutu, alebo vyhostenie“

Abstrakt rozsudku

Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prekročenie vonkajších hraníc členských štátov – Spoločné pravidlá týkajúce sa noriem a postupov kontrol – Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda – Kódex spoločenstva o prekročení hraníc – Osoba, ktorá sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu – Povinnosť členského štátu prijať rozhodnutie o vyhostení – Neexistencia

(Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, zmenený a doplnený nariadením č. 2133/2004, článok 6b a článok 23; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 562/2006, článok 11)

Články 6b a 23 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, zmeneného a doplneného nariadením č. 2133/2004 o požiadavke na príslušné orgány členských štátov, aby sa systematicky pečiatkovali cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a s ňou súvisiaca spoločná príručka, a článok 11 nariadenia č. 562/2006, ktorým sa stanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa majú vykladať v tom zmysle, že pokiaľ sa štátny príslušník tretej krajiny neoprávnene zdržiava na území členského štátu, pretože nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky týkajúce sa dĺžky pobytu, ktoré sa v ňom uplatňujú, tento členský štát nie je povinný vydať rozhodnutie o jeho vyhostení.

(pozri bod 66 a výrok)