Language of document : ECLI:EU:F:2010:135

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

28. oktoober 2010

Kohtuasi F‑96/08

Maria Concetta Cerafogli

versus

Euroopa Keskpank (EKP)

Avalik teenistus – EKP personal – Töötasu – Palga täiendav tõstmine – Edutamine ad personam – Personalikomiteega konsulteerimine, et määrata kindlaks palga täiendava tõusu kehtestamise kriteeriumid


Ese:      EÜ asutamislepingule lisatud protokolli Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36 lõike 2 alusel esitatud hagi, millega M. C. Cerafogli palub sisuliselt tühistada EKP otsus, millega keelduti tema palka 2008. aastal täiendavalt tõstmast ning teda ad personam edutamast.

Otsus: Tühistada Euroopa Keskpanga otsus, millega keelduti hageja palka 2008. aastal täiendavalt tõstmast. Mõista Euroopa Keskpangalt hageja kasuks välja 3000 eurot. Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata. Mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Esindamine – Personalikomitee – Kohustuslik konsulteerimine – Ulatus

(Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimused, artiklid 45 ja 46)

2.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Esindamine – Personalikomitee – Kohustuslik konsulteerimine – Ulatus – Olemasolu põhjus

(Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimused, artikkel 46)

3.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõue – Vaidlustatud õigusvastase akti tühistamine – Mittevaraline kahju, mis on eraldiseisev õigusvastasusest ja mida ei ole võimalik tühistamisega täielikult hüvitada

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

1.      Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimuste artikli 46 kohaselt ei hõlma personalikomiteega konsulteerimise kohustus mitte ainult „seadusandlike aktide” muutmist, vaid see kehtib kõikide aktide suhtes, mis lisaks töö enda reguleerimisele käsitlevad „küsimusi”, mis on selle regulatsiooniga hõlmatud ning mis on seotud nende teenistustingimuste artiklis 45 viidatud valdkonnaga, sealhulgas personali töötasuga.

Juhenddokument, mis määrab kindlaks täpsed kriteeriumid personali liikmete palga täiendavaks tõstmiseks, on selle olemust ja ulatust arvestades üldkohaldatav õigusakt personali töötasu kohta ning on seetõttu hõlmatud asjaomaste teenistustingimuste artiklitest 45 ja 46 tuleneva konsulteerimiskohustusega. Nende sätete kohaselt on Euroopa Keskpangal enne nimetatud dokumendi vastuvõtmist kohustus konsulteerida personalikomiteega, sest vastasel juhul on tegemist õigusnormi rikkumisega.

(vt punktid 47 ja 51–53)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 20. november 2003, kohtuasi T‑63/02: Cerafogli ja Poloni vs. EKP (EKL 2003, lk II‑4929, punkt 21).

2.      Personalikomiteega konsulteerimine Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimuste artikli 46 alusel tähendab ainult lihtsalt õigust olla ära kuulatud. Seega on tegemist otsuse tegemises osalemise ühe kõige tagasihoidlikuma viisiga, kuna see ei too mingil juhul kaasa administratsiooni kohustust arvestada personalikomiteega konsulteerimise käigus esitatud seisukohtadega. Seda arvestades peab administratsioon täitma konsulteerimise kohustust iga kord, kui personalikomiteega konsulteerimine võib vastuvõtmisele kuuluva akti sisu mõjutada, kuna vastasel korral kahjustaks konsulteerimise kohustuse kasulikku mõju.

Muu hulgas tuleb neid eesmärke arvestades hinnata ulatust, mis on personalikomiteega konsulteerimise kohustusel, nagu selle on kehtestanud seadusandja. Esiteks on sellise konsulteerimise eesmärk pakkuda kõikidele personali liikmetele selle komitee kaudu nende ühiste huvide esindajana võimalust olla ära kuulatud enne neid puudutava üldkohaldatava õigusakti vastuvõtmist või muutmist. Teiseks on selle kohustuse täitmine nii personali erinevate liikmete kui administratsiooni huvides, kuna see võimaldab piirata seda, et iga personali liige viitab individuaalse haldusmenetluse kaudu võimalike vigade olemasolule. Nii järgib selline konsulteerimine, mis aitab ära hoida sama väidet sisaldavate üksiknõuete esitamist, samuti hea halduse põhimõtet.

(vt punktid 49 ja 50)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 6. märts 2001, kohtuasi T‑192/99: Dunnett jt vs. EIP (EKL 2001, lk II‑813, punkt 90).

3.      Õigusvastase akti tühistamine võib olla iseenesest asjakohane ja põhimõtteliselt piisav hüvitis igasuguse mittevaralise kahju eest, mida see akt võis tekitada, kui hageja ei tõenda, et on kannatanud sellist mittevaralist kahju, mis on tühistamise aluseks olnud õigusvastasusest eraldiseisev ja mida ei ole võimalik tühistamisega täielikult hüvitada.

(vt punkt 75)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 6. juuni 2006, kohtuasi T‑10/02: Girardot vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑129 ja II‑A‑2‑609, punkt 131 ja seal viidatud kohtupraktika).