Language of document : ECLI:EU:F:2010:135

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera întâi)

28 octombrie 2010


Cauza F‑96/08


Maria Concetta Cerafogli

împotriva

Băncii Centrale Europene (BCE)

„Funcție publică — Personal al BCE — Remunerație — Creștere suplimentară a salariului — Promovare ad personam — Consultare a comitetului pentru personal pentru stabilirea criteriilor de atribuire a creșterilor suplimentare de salariu”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul CE, prin care doamna Cerafogli solicită, în esență, anularea deciziei BCE prin care i s‑a refuzat acordarea, pentru anul 2008, a unei creșteri suplimentare de salariu și o promovare ad personam

Decizia:      Anulează decizia prin care BCE a refuzat să îi acorde doamnei Cerafogli, pentru anul 2008, o creștere suplimentară a salariului. Obligă BCE să îi plătească reclamantei suma de 3 000 de euro. Respinge, în rest, cererea. Obligă BCE la plata tuturor cheltuielilor de judecată.


Sumarul hotărârii


1.      Funcționari — Agenți ai Băncii Centrale Europene — Reprezentare — Comitetul pentru personal — Consultare obligatorie — Domeniu de aplicare

(Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, art. 45 și 46)

2.      Funcționari — Agenți ai Băncii Centrale Europene — Reprezentare — Comitetul pentru personal — Consultare obligatorie — Domeniu de aplicare — Justificare

(Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, art. 46)

3.      Funcționari — Acțiune — Acțiune în despăgubire — Anularea actului nelegal atacat — Prejudiciu moral care poate fi detașat de nelegalitate și care nu este susceptibil de a fi reparat integral prin anulare

(Statutul funcționarilor, art. 91)


1.      Articolul 46 din Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene nu limitează obligația de consultare a comitetului pentru personal la modificarea de „acte cu caracter legislativ”, dar impune această obligație pentru orice act având ca obiect, pe lângă reglementarea muncii propriu‑zisă, „probleme” aferente acestei reglementări și care sunt legate de unul dintre domeniile vizate la articolul 45 din condițiile de angajare menționate, printre care remunerația personalului.

Având în vedere natura și domeniul său de aplicare, un document de orientare, adoptat de administrație, care stabilește criterii precise cu privire la acordarea de creșteri suplimentare ale salariului membrilor personalului constituie un act de aplicabilitate generală referitor la remunerația personalului și, prin urmare, intră sub incidența obligației de consultare care rezultă din articolele 45 și 46 din condițiile de angajare menționate. Or, aceste dispoziții impun, sub sancțiunea nelegalității, ca Banca Centrală Europeană să consulte comitetul pentru personal anterior adoptării documentului în cauză.

(a se vedea punctele 47 și 51‑53)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 20 noiembrie 2003, Cerafogli și Poloni/BCE, T‑63/02, Rec., p. II‑4929, punctul 21


2.      Consultarea comitetului pentru personal, în conformitate cu articolul 46 din Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, nu cuprinde decât un simplu drept de a fi ascultat. Prin urmare, este vorba despre o formă de participare dintre cele mai modeste la adoptarea unei decizii, întrucât nu implică în niciun caz din partea administrației obligația de a da curs observațiilor formulate de comitetul pentru personal în cadrul consultării acestuia din urmă. În aceste condiții, pentru a nu aduce atingere efectului util al obligației de consultare, administrația trebuie să respecte această obligație ori de câte ori consultarea comitetului pentru personal este de natură să poată exercita o influență asupra conținutului actului care urmează să fie adoptat.

În plus, domeniul de aplicare al obligației de consultare, astfel cum a fost instituită de legiuitor, trebuie apreciat în lumina obiectivelor acesteia. Pe de o parte, această consultare urmărește să ofere tuturor membrilor personalului, prin intermediul acestui comitet, ca reprezentant al intereselor lor comune, posibilitatea de a fi ascultați înainte de adoptarea sau de modificarea actelor de aplicabilitate generală care îi vizează. Pe de altă parte, respectarea acestei obligații este atât în interesul diferitor membri ai personalului, cât și al administrației, prin aceea că este de natură să limiteze faptul ca fiecare membru al personalului să invoce, printr‑o procedură administrativă individuală, existența unor eventuale erori. Tocmai prin aceasta, o astfel de consultare, de natură să prevină introducerea unei serii de cereri individuale vizând o aceeași obiecție, respectă totodată principiul bunei administrări.

(a se vedea punctele 49 și 50)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 6 martie 2001, Dunnett și alții/BEI, T‑192/99, Rec., p. II‑813, punctul 90


3.       Anularea unui act nelegal poate constitui în sine o reparare adecvată și, în principiu, suficientă a oricărui prejudiciu moral pe care acest act l‑ar fi putut cauza, cu excepția cazului în care reclamantul demonstrează că a suferit un prejudiciu moral care poate fi separat de nelegalitatea care justifică anularea și care nu poate fi reparat integral prin această anulare.

(a se vedea punctul 75)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 6 iunie 2006, Girardot/Comisia, T‑10/02, RecFP, p. I‑A‑2‑129 și II‑A‑2‑609, punctul 131 și jurisprudența citată