Language of document :

11. detsembril 2008 esitatud hagi - Nijs versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-98/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Aalst, Belgia) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada otsus hageja edutamata jätmise kohta aastal 2008, ja teiseks nõue, et kostja hüvitaks hagejale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju.

Hageja nõuded

Tühistada otsus hageja edutamata jätmise kohta aastal 2008, millest ametlikult teatati 5. mai 2008. aasta personaliteates 32/2008, ja ühtlasi tühistada seda otsust ettevalmistavad aktid, eelkõige personaliteadete 10-2008 ja 17-2008 esemeks olnud 19. ja 20. veebruari 2008. aasta otsused 1. jaanuaril 2008 edutatavate nimekirjade kohta, hagejat puudutavas osas;

tunnistada sõnaselgelt eelnimetatud järgnenud otsuste ja ettevalmistavate aktide tühisust;

mõista kostjalt välja varalise kahju hüvitis selles ulatuses, kuivõrd hageja kaotas oma tulu võrreldes kõrgema töötasuga, mis ta oleks pidanud saama, kui eelnimetatud ajutised asjaolud ei oleks tema karjääri kahjustanud, ja ühtlasi mõista välja hüvitis teistes vaidlustes nõutud sarnaseid hüvitisi täiendava mittevaralise kahju eest summas 10 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kontrollikojalt.

____________