Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2008°r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-98/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Aalst, Belgia) (przedstawiciel: F. Rollinger, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2008 i po drugie zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za poniesioną przez skarżącego szkodę i doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności w zakresie, w jakim dotyczą skarżącego: decyzji o nieawansowaniu skarżącego w 2008°r. ogłoszonej w Biuletynie pracowniczym 32/2008 z dnia 5 maja 2008°r. a także aktów przygotowawczych do tej decyzji w szczególności decyzji z dnia 19 i 29 lutego 2008°r., które obwieszczone zostały w Biuletynie pracowniczym 10-2008 i 17-2008 uchwalających listę osób objętych awansem z dniem 1 stycznia 2008°r.;

wyraźne stwierdzenie nieważności kolejnych decyzji i wspomnianych aktów przygotowawczych;

obciążenie strony pozwanej wypłatą 10 tys. EUR w ramach obowiązku naprawienia szkody majątkowej w wysokości utraty dochodu, którą skarżący poniósł w porównaniu do wyższego wynagrodzenia, które mógłby otrzymywać gdyby wspomniany stan tymczasowy nie stanął na przeszkodzie w jego karierze a także naprawienia poniesionej krzywdy moralnej w dodatku do podobnych odszkodowań wnioskowanych przez skarżącego w ramach innych sporów;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.

____________