Language of document :

Жалба, подадена на 17 ноември 2008 г. - Cerafogli/ЕЦБ

(Дело F-96/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Maria Concetta Cerafogli (Франкфурт, Германия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет на производството

Отмяна на решението на ЕЦБ, с което на жалбоподателката се отказва повишаване ad personam, и осъждане на ответника да заплати парична сума за поправяне на претърпените от жалбоподателката неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателката

да се отмени съобщеното на 11 март 2008 г. решение, с което на жалбоподателката се отказва повишаване ad personam;

като последица от това (i) да се отмени всяко решение, произтичащо от съобщеното на 11 март 2008 г. решение жалбоподателката да не бъде повишавана, включително по-конкретно фишовете за заплата на жалбоподателката, считано от март 2008 г. и (ii) да се осъди ответникът да заплати сумата 10 000 EUR, определена по справедливост, за поправяне на претърпените от жалбоподателката неимуществени вреди;

в случай, че изпълнението на отменително решение е свързано със значителни трудности, заплащане на сумата 78 000 EUR или поне на половината от нея за поправяне на претърпените от жалбоподателката вреди;

да се осъди Европейската централна банка да заплати съдебните разноски.

____________