Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 oktober 2010

Cerafogli / Europese Centrale Bank

(zaak F-96/08)1

(Openbare dienst - Personeel van de ECB - Bezoldiging - Aanvullende salarisverhoging - Bevordering ad personam - Raadpleging van het personeelscomité voor de vaststelling van de criteria voor toekenning van aanvullende salarisverhogingen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: F. Malfrère en N. Urban, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de ECB om verzoekster geen bevordering ad personam toe te kennen en veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag ter vergoeding van verzoeksters immateriële schade

Dictum

Het besluit waarbij de Europese Centrale Bank heeft geweigerd om Cerafogli voor het jaar 2008 een aanvullende salarisverhoging toe te kennen, wordt nietig verklaard.

De Europese Centrale Bank wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van 3 000 EUR aan Cerafogli.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Europese Centrale Bank wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 44 van 21/02/2009, blz. 75.