Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

29. oktoober 2009

Kohtuasi F‑94/08

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kohtuotsuse täitmine – Kulude hüvitamine – Administratsiooni kavatsus teha kinnipidamisi ametniku invaliidsustoetusest – Isikut kahjustava meetme puudumine – Kahju hüvitamise nõue – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles L. Marcuccio palub sisuliselt tühistada komisjoni 28. märtsi 2008. aasta teatis, milles komisjon andis talle teada oma kavatsusest teha tema invaliidsustoetusest kinnipidamisi, et saada tagasi varasemas kohtuastmes kantud kohtukulud.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Administratsiooni teatis, milles viimane informeerib asjaomast isikut kavatsusest teha tema invaliidsustoetusest kinnipidamisi – Välistamine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Administratsiooni teatis, milles viimane informeerib ametnikku oma kavatsusest teha tema invaliidsustoetusest kinnipidamisi, juhul, kui ta ei pöördu ühenduste kohtu poole taotlusega määrata kindlaks kohtukulud, mis temalt varasemas kohtuasjas välja mõisteti, ei ole administratsiooni lõplik seisukoht ega saa otseselt ja vahetult hageja huve mõjutada, tuues kaasa selge muudatuse tema õiguslikus seisundis.

(vt punktid 21 ja 24)