Language of document : ECLI:EU:F:2009:153

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(első tanács)

2009. november 17.

F‑99/08. sz. ügy

Rita Di Prospero

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – A csalás elleni küzdelem – EPSO/AD/116/08 és EPSO/AD/117/08 versenyvizsga‑kiírás – A pályázók egyszerre több versenyvizsgára való jelentkezésének tilalma – A felperes EPSO/AD/117/08 versenyvizsgára való jelentkezésének elutasítása”

Tárgy:      Az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel R. Di Prospero az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) azon határozatának – amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008. január 23‑án közzétett, tanácsosok a csalás elleni küzdelem területén (AD 8) való felvétele céljából meghirdetett EPSO/AD/116/08 általános versenyvizsga‑kiírás (HL C 16. A., 1. o.), valamint az EPSO/AD/117/08 vezető tanácsosok (AD 11) ugyanezen területen való felvétele céljából meghirdetett versenyvizsga‑kiírás, valamint az EPSO felpereshez intézett 2008. február 26‑i és 27‑i e‑mailjének közös olvasatából származik – megsemmisítését kéri, amely nem tette lehetővé számára, hogy az EPSO/AD/117/08 versenyvizsgára vonatkozó jelentkezési adatlapot kitöltse.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az EPSO azon határozatát, amely nem tette lehetővé Rita Di Prospero számára, hogy az EPSO/AD/117/08 versenyvizsgára vonatkozó jelentkezési adatlapot kitöltse. A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi az összes költség viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Versenyvizsga – Vizsgára bocsátási feltételek

(Személyzeti szabályzat, 27. cikk, első bekezdés)

A kinevezésre jogosult hatóság széles körű mérlegelési jogkörrel rendelkezik a betöltendő álláshelyek igényeinek megfelelő alkalmassági szempontok meghatározása, és ezen szempontok, illetve általánosabban a szolgálati érdek függvényében a versenyvizsgák módjának és feltételeinek meghatározása terén Mindazonáltal az intézmények által a versenyvizsgák szervezésével – és különösen a jelentkezők vizsgára bocsáthatóságának feltételei meghatározásával – kapcsolatban gyakorolható mérlegelési jogkörnek a személyzeti szabályzat 27. cikkének első bekezdésének kötelező rendelkezéseivel való összeegyeztethetőség követelménye szab határt. Ugyanis a 27. cikk első bekezdése kötelező jelleggel állapítja meg a felvétel célját. E rendelkezés továbbra is kötelező érvényű a kinevezésre jogosult hatóságra nézve, és mind a beosztások betöltésére vonatkozó követelményeket, mind a szolgálati érdeket kizárólag e rendelkezés teljes körű tiszteletben tartásával lehet meghatározni. Mindazonáltal noha a pályázók versenyvizsgára való jelentkezését korlátozó kikötések szűkíthetik az intézmények azon lehetőségét, hogy a személyzeti szabályzat 27. cikkének első bekezdése értelmében a legmegfelelőbb pályázókat vegyék fel, ebből még nem következik az, hogy az összes ilyen korlátozást tartalmazó kikötés ellentétes a hivatkozott cikkel. Ugyanis a közigazgatási szervek versenyvizsgák szervezése terén fennálló mérlegelési jogköre, illetve általánosabban szolgálati érdek az adott intézménynek lehetőséget nyújt arra, hogy olyan feltételeket írjon elő, amelyeket megfelelőnek ítél, és amelyek, miközben a pályázók egyes versenyvizsgákhoz való hozzáférését és szükségszerűen a benyújtott jelentkezések számát korlátozzák, nem járnak azzal a veszéllyel, hogy veszélyeztetnék azon célkitűzést, hogy olyan pályázók jelentkezését biztosítsák, akik a személyzeti szabályzat 27. cikkének első bekezdése értelmében megfelelnek az alkalmasság, a teljesítmény és a tisztesség legmagasabb követelményeinek.

Ha a pályázók versenyvizsgákhoz való hozzáférését korlátozó feltételek veszélyeztetik azon célkitűzést, hogy olyan pályázók jelentkezését biztosítsák, akik a személyzeti szabályzat 27. cikkének első bekezdése értelmében megfelelnek a legmagasabb követelményeknek, akkor e feltételek ellentétesek a személyzeti szabályzat 27. cikkének első bekezdésével. Ahhoz, hogy valamely versenyvizsgára bocsátás tekintetében előírt kikötés jogszerű legyen, e kikötésnek meg kell felelnie azon kettős feltételnek, amely egyrészről megköveteli, hogy e kikötést a beosztások betöltésére vonatkozó követelmények, illetve általánosságban a szolgálati érdek igazolja, másrészről előírja, hogy e kikötés tiszteletben tartsa a személyzeti szabályzat 27. cikke első bekezdésének célkitűzését. Ugyan legtöbbször e két feltétel nagyban fedi egymást, ám azok két elkülönülő elvárásnak felelnek meg.

(lásd a 27–30., 32. és 35. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑56/89. sz., Bataille és társai kontra Parlament ügyben 1990. november 8‑án hozott ítéletének (EBHT 1990., II‑597. o.) 48. pontja; T‑40/96. és T‑55/96. sz., De Kerros és Kohn-Bergé kontra Bizottság egyesített ügyekben 1997. március 6‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑47. o. és II‑135. o.) 40. és 51. pontja; T‑256/01. sz., Pyres kontra Bizottság ügyben 2005. február 15‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑23. o. és II‑99. o.) 36. pontja; T‑420/04. sz., Blackler kontra Parlament ügyben 2006. szeptember 27‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑185. o. és II‑A‑2‑943. o.) 45. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.