Language of document : ECLI:EU:F:2009:153

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2009. gada 17. novembrī

Lieta F‑99/08

Rita Di Prospero

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Krāpšanas apkarošanas joma – Paziņojumi par konkursu EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 – Neiespējamība kandidātiem reģistrēties vairākiem konkursiem vienlaicīgi – Prasītājas kandidatūras noraidīšana konkursam EPSO/AD/117/08

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru RDi Propero lūdz atcelt Eiropas Kopienu personāla atlases biroja (EPSO) lēmumu, ar kuru viņai tiek liegts reģistrēties konkursam EPSO/AD/117/08 un kurš izriet no 2008. gada 23. janvāra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV C 16 A, 1. lpp.) publicētajiem divu konkursa paziņojumiem, kuros ir paredzēta divu atklātu konkursu organizēšana – EPSO/AD/116/08, lai pieņemtu darbā administratorus (AD 8) krāpšanas apkarošanas jomā, un EPSO/AD/117/08, lai pieņemtu darbā galvenos administratorus (AD 11) šajā pašā jomā, un no EPSO 2008. gada 26. un 27. februāra elektroniskā pasta vēstulēm prasītājai

Nolēmums Atcelt Eiropas Kopienu personāla atlases biroja (EPSO) lēmumu neļaut RDi Prospero reģistrēties konkursam EPSO/AD/117/08. Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Konkurss – Pielaišanas nosacījumi

(Civildienesta noteikumu 27. panta 1. daļa)

Iecēlējinstitūcijai ir plaša rīcības brīvība, lai noteiktu spēju kritērijus, kas tiek pieprasītas vakantajos amatos, un, izmantojot šos kritērijus un dienesta interesēs, noteiktu konkursa norises nosacījumus un kārtību. Tomēr rīcības brīvības, kas iestādēm ir attiecībā uz konkursu organizēšanu, it īpaši attiecībā uz kandidātu pielaišanas nosacījumu noteikšanu, īstenošanu ierobežo saderības prasība ar obligātām normām Civildienesta noteikumu 27. panta pirmajā daļā. 27. panta pirmajā daļā jebkuras pieņemšanas darbā mērķis ir definēts obligātā veidā. Šī norma ir saistoša iecēlējinstitūcijai, un gan prasības saistībā ar vakantajiem amatiem, gan dienesta intereses var tikt definētas, tikai pilnībā ievērojot šo normu. Tomēr, lai gan noteikumi, ar kuriem kandidātu reģistrēšanās konkursam tiek ierobežota, var ierobežot iestādes iespējas pieņemt darbā labākos kandidātus Civildienesta noteikumu 27. panta pirmās daļas nozīmē, no tā tomēr neizriet, ka jebkurš šādi ierobežojošs noteikums ir pretrunā iepriekš minētajam pantam. Administrācijas rīcības brīvība konkursu organizēšanā un vispārīgāk dienesta intereses dod iestādei tiesības noteikt nosacījumus, kurus tā uzskata par atbilstošiem un kuri, ierobežojot kandidātu piekļuvi konkursam un līdz ar to arī samazinot konkursam reģistrēto kandidātu skaitu, tomēr neietver risku, ka tiks apdraudēts mērķis nodrošināt tādu kandidātu reģistrēšanos, kuriem piemīt vislabākās īpašības spēju, efektivitātes un godīguma aspektā Civildienesta noteikumu 27. panta pirmās daļas nozīmē.

Lai gan nosacījumi, kas ierobežo kandidātu piekļuvi konkursam, ietver risku, ka tiek apdraudēts mērķis nodrošināt tādu kandidātu reģistrēšanu, kuriem ir vislabākās īpašības, attiecīgie nosacījumi ir jāuzskata par pretrunā esošiem Civildienesta noteikumu 27. panta pirmajai daļai. Lai norma par pielaišanu konkursam būtu likumīga, tai ir jāizpilda dubults nosacījums, saskaņā ar kura pirmo daļu normai jābūt pamatotai ar prasībām, kas ir saistītas ar vakantajiem amatiem, vispārīgāk ar dienesta interesēm, un saskaņā ar otro daļu tai ir jābūt atbilstošai Civildienesta noteikumu 27. panta pirmās daļas mērķim. Lai gan šīs divas daļas bieži vien pārklājas, tās tomēr attiecas uz dažādām koncepcijām.

(skat. 27.–30., 32. un 35. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 8. novembris, T‑56/89 Bataille u.c./Parlaments, Recueil, II‑597. lpp., 48. punkts; 1997. gada 6. marts, T‑40/96 un T‑55/96 Kerros un Kohn-Bergé/Komisija, Recueil FP, I‑A‑47. un II‑135. lpp., 40. un 51. punkts; 2005. gada 15. februāris, T‑256/01 Pyres/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑23. un II‑99. lpp., 36. punkts; 2006. gada 27. septembris T‑420/04 Blackler/Parlaments, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑185. un II‑A‑2‑943. lpp., 45. punkts un tajā minētā judikatūra.