Language of document : ECLI:EU:F:2009:153

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 17 november 2009

Mål F-99/08

Rita Di Prospero

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Området för bedrägeribekämpning – Meddelande om uttagningsproven EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 – Omöjligt för en sökande att samtidigt anmäla sig till flera uttagningsprov – Beslut att inte ge sökanden tillträde till uttagningsprov EPSO/AD/117/08”

Saken: Talan väckt av Rita Di Prospero enligt artiklarna 236 EG och 152 EA med yrkande om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av Europeiska gemenskapernas byrå för rekrytering av personal (EPSO) att inte ge sökanden tillträde till uttagningsprov EPSO/AD/117/08, ett beslut som framgår av lydelsen av det meddelande om uttagningsprov som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 23 januari 2008 (EUT C 16 A, s. 1), om genomförande av de allmänna uttagningsproven EPSO/AD/116/08 för rekrytering av handläggare (AD 8) inom området bedrägeribekämpning och EPSO/AD/117/08 för rekrytering av förste handläggare (AD 11) inom samma område, jämfört med e-postmeddelanden från Epso till sökanden den 26 och den 27 februari 2008.

Avgörande: Epsos beslut att inte låta Rita Di Prospero anmäla sig till uttagningsprov EPSO/AD/117/08 ogiltigförklaras. Kommissionen ska ersätta samtliga rättegångskostnader.


Sammanfattning

Tjänstemän – Uttagningsprov – Villkor för deltagande

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 27 första stycket)

Tillsättningsmyndigheten förfogar över ett omfattande utrymme för skönsmässig bedömning när den ska avgöra de kapacitetskrav som ställs för en viss tjänst och när den, utifrån dessa kriterier och i tjänstens intresse, fastställer villkoren och sättet för anordning av ett uttagningsprov. Emellertid begränsas institutionernas utrymme för skönsmässig bedömning vid anordnandet av uttagningsprov, i synnerhet vad gäller fastställande av villkoren för tillträde, av kravet på att vad som bestäms ska vara förenligt med de tvingande bestämmelserna i artikel 27 första stycket i tjänsteföreskrifterna. Bestämmelserna i artikel 27 första stycket i tjänsteföreskrifterna om ändamålet med all rekrytering är nämligen tvingande. Denna bestämmelse gäller för tillsättningsmyndigheten och såväl de krav som följer av den tjänst som ska tillsättas som av tjänstens intresse kan endast förstås mot bakgrund av den bestämmelsen. Även om de villkor som begränsar möjligheten för sökande att anmäla sig till ett uttagningsprov sannolikt begränsar möjligheterna för institutionen att rekrytera de bästa sökandena i den mening som avses i artikel 27 första stycket i tjänsteföreskrifterna, följer det ändå inte därav att varje bestämmelse som innehåller en sådan begränsning strider mot den artikeln. Administrationens utrymme för skönsmässig bedömning vid anordnande av uttagningsprov, och mer allmänt tjänstens intresse, ger institutionen rätt att föreskriva de villkor som den anser vara lämpliga och som, fastän de begränsar tillträdet för sökanden till ett uttagningsprov och därmed antalet antagna sökande, inte utgör någon risk för att äventyra syftet att anta de sökande som besitter högst kompetens, prestationsförmåga och oberoende ställning i den mening som avses i artikel 27 första stycket i tjänsteföreskrifterna.

När ett villkor som begränsar tillträdet för sökande till ett uttagningsprov medför en risk för att syftet att uppta de sökande som besitter högst kompetens, prestationsförmåga och oberoende ställning äventyras, har det aktuella villkoret ansetts vara oförenligt med artikel 27 första stycket i tjänsteföreskrifterna. Samtliga villkor för deltagande i ett uttagningsprov måste uppfylla två krav för att vara lagenliga. Villkoren ska för det första motiveras av de krav som är förbundna med de tjänster som ska tillsättas och mer allmänt av tjänstens intresse. För det andra ska villkoren vara förenliga med syftet bakom artikel 27 första stycket i tjänsteföreskrifterna. Även om dessa krav oftast överlappar varandra motsvarar de emellertid olika idéer.

(se punkterna 27–30, 32 och 35)

Hänvisning till :

Förstainstansrätten 8 november 1990, T‑56/89, Bataille m.fl. mot parlamentet, REG 1990, s. II‑597, punkt 48; 6 mars 1997, T‑40/96 och T‑55/96, de Kerros och Kohn-Bergé mot kommissionen, REGP 1997, s. I‑A‑47 och II‑135, punkterna 40 och 51; 15 februari 2005, T‑256/01, Pyres mot kommissionen, REGP 2005, s. I‑A‑23 och II‑99, punkt 36 ; 27 september 2006, T‑420/04, Blackler mot parlamentet, REGP 2006, s. I‑A‑2‑185 och II‑A‑2‑943, punkt 45, och där angiven rättspraxis