Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 1 юли 2010 г. - Füller-Tomlinson/Парламент

(Дело F-97/08)1

(Публична служба - Бивш срочно нает служител - Професионална заболяване - Накърняване на физическата и психологическа цялост -Продължителност на производството за установяване на професионалния произход на заболяването)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Paulette Füller-Tomlinson (Брюксел, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: K. Zejdová и S. Seyr)

Предмет

Отмяна на решението за определяне в размер на 20 % частта от частичната трайна инвалидност, дължащата се на професионалния произход на заболяването, от което страда жалбоподателката, както и, при условията на евентуалност, осъждане на ответника да заплати определена сума като обезщетение за претърпените от жалбоподателката неимуществени вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-жа Füller-Tomlinson изцяло да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 44, 21.2.2009 г., стр. 76.