Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2009. gada 2. jūlijā

Lieta F‑98/08

Bart Nijs

pret

Eiropas Kopienu Revīzijas palātu

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2008. gada paaugstināšana amatā – Acīmredzami nepamatota un nepieņemama prasība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru B. Nijs īpaši lūdz, pirmkārt, atcelt Revīzijas palātas lēmumu viņu nepaaugstināt amatā 2008. gadā, kā tas izriet no Revīzijas palātas ģenerālsekretariāta sastādītā 2008. gada amatā paaugstināto ierēdņu saraksta (2008. gada 5. maija paziņojums personālam Nr. 32‑2008), kurā viņa uzvārds nav minēts, kā arī šī lēmuma sagatavošanas aktus un tam sekojošos aktus un, otrkārt, piespriest Revīziju palātai izmaksāt atlīdzību par morālo kaitējumu

Nolēmums Prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami nepamatotu. Prasītājs sedz visus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Prasība atcelt tiesību aktu – Prasījumi par morālā kaitējuma atlīdzību – Nepieņemamība, ja nav bijis pirmstiesas process par zaudējumu atlīdzību

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Prasījumi par morālā kaitējuma atlīdzību ir acīmredzami nepieņemama pirmstiesas procesa neievērošanas dēļ, kādu to paredz Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants gadījumiem, kad ierēdnis nav sākotnēji iesniedzis lūgumu par nodarītā kaitējuma atlīdzību.

(skat. 27. punktu)