Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 2. júla 2009

Vec F‑98/08

Bart Nijs

proti

Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2008 – Žaloba zjavne nedôvodná a zjavne neprípustná“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou B. Nijs navrhuje najmä jednak zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov o jeho nepovýšení v roku 2008, vyplývajúce zo zoznamu úradníkov povýšených v rámci povyšovania v roku 2008, vypracovaného generálnym tajomníkom Dvora audítorov (Oznámenie zamestnancom č. 32‑2008 z 5. mája 2008), na ktorom jeho meno nebolo uvedené, ako aj prípravných a následných aktov tohto rozhodnutia, a jednak zaviazať Dvor audítorov na náhradu škody

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta čiastočne ako zjavne neprípustná a čiastočne ako zjavne nedôvodná.. Žalobca je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Žaloba o neplatnosť – Návrhy na náhradu škody – Neprípustnosť z dôvodu neexistencie konania pred podaním žaloby smerujúceho k náhrade škody

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Návrhy na náhradu škody sú zjavne neprípustné z dôvodu nedodržania postupu pred podaním žaloby, ako je stanovený v článkoch 90 a 91 služobného poriadku, ak úradník najprv nepredložil žiadosť o náhradu údajnej škody.

(pozri bod 27)