Language of document :

23. oktoobril 2020 esitatud hagi – Bulgaaria Vabariik versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-545/20)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Bulgaaria Vabariik (esindajad: L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva)

Kostjad: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

ühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta määrus (EL) 2020/10551 , millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga, järgmised sätted:

artikli 1 punkt 3 osas, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 5 lõike 1 punkti b; (teise võimalusena, kui see Euroopa Kohtu hinnangul võimalik ei ole, tühistada artikli 1 punkt 3 täielikult); ja

artikli 2 punkti 4 alapunkt a; (teise võimalusena, kui see Euroopa Kohtu hinnangul võimalik ei ole, tühistada artikli 2 punkt 4);

viimase võimalusena juhul, kui Euroopa Kohus leiab, et põhinõuet tühistada vaidlustatud määrus osaliselt ei ole võimalik rahuldada, tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta määrus (EL) 2020/1055, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga, täielikult; ja

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet:

Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELTL“) artikli 90 – koosmõjus Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELL“) artikli 3 lõikega 3, ELTL artikliga 11, Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikliga 37, ELL artikli 3 lõikega 5, ELTL artikli 208 lõikega 2 ja artikli 216 lõikega 2 ning Pariisi kokkuleppega – rikkumine.

ELL artikli 5 lõikes 4 ning protokollis nr 2 sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine.

Võrdse kohtlemise põhimõtte ja diskrimineerimise keelu põhimõtte (ELTL artikkel 18 ning harta artiklid 20 ja 21) ning põhimõtte, et liikmesriigid on aluslepingute ees võrdsed (ELL artikli 4 lõige 2) rikkumine ning kui see on asjakohane, siis ELTL artikli 95 lõike 1 rikkumine.

ELTL artikli 91 lõike 1 rikkumine.

ELTL artikli 90, artikli 91 lõike 2 ja artikli 94 ning ELL artikli 3 lõike 3 rikkumine.

ELTL artiklis 49 ning harta artiklites 15 ja 16 sätestatud kutsevabaduse ja asutamisvabaduse rikkumine.

ELTL artikli 58 lõike 1 koosmõjus artikliga 91 rikkumine ja teise võimalusena ELTL artikli 56 rikkumine.

____________

1 ELT 2020, L 249, lk 17.