Language of document :

Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Cyperská republika /Európsky parlament a Rada

(vec C-549/20)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cyperská republika (v zastúpení: Eirini Neofytou)

Žalovaní: Európsky parlament a Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť článok 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy1 v časti, ktorá nahrádza článok 5 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1071/2009 a subsidiárne, ak Súdny dvor usúdi, že to nie je možné, zrušiť článok 1 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2020/1055 v plnom rozsahu,

subsidiárne, ak Súdny dvor usúdi, že napadnuté nariadenie nie je možné čiastočne zrušiť, ako je navrhované v prvom žalobnom návrhu, zrušiť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy v plnom rozsahu,

zaviazať Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uplatňuje sedem žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaní porušili článok 90 ZFEÚ v spojení s článkom 3 ods. 3 ZEÚ, článok 11 ZFEÚ, článok 37 Charty základných práv Európskej únie, článok 3 ods. 5 ZEÚ, článok 208 ods. 2 ZFEÚ a článok 216 ods. 2 ZFEÚ, ako aj Parížsku zmluvu.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaní porušili zásadu proporcionality zakotvenú v článku 5 ods. 4 ZEÚ, ako aj článku 1 Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je pripojený k ZEÚ a ZFEÚ.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaní porušili zásadu rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie zakotvenú v článku 18 ZFEÚ a v článkoch 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie, zásadu rovnosti členských štátov pred Zmluvami zakotvenú v článku 4 ods. 2 ZEÚ a v rozsahu, v akom to považuje Súdny dvor za potrebné, aj článok 95 ods. 1 ZFEÚ.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaní porušili článok 91 ods. 1 ZFEÚ.

Piaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaní porušili článok 91 ods. 2 a článok 90 ZFEÚ v spojení s článkom 3 ods. 3 ZEÚ a článok 94 ZFEÚ.

Šiesty žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaní porušili slobodu podnikania a slobodu usadiť sa, ktoré sú zakotvené v článku 49 ZFEÚ a v článkoch 15 a 16 Charty základných práv Európskej únie.

Siedmy žalobný dôvod založený na tvrdení, že žalovaní porušili článok 58 ods. 1 ZFEÚ v spojení s článkom 91 ZFEÚ alebo subsidiárne článok 56 ZFEÚ.

____________

1 Ú. v. EÚ L 249, 2020, s. 17.