Language of document :

Kanne 26.10.2020 – Puolan tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(asia C-554/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Puolan tasavalta (asiamies: B. Majczyna)

Vastaajat: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Asetusten (EY) N:o 1071/2009, (EY) N:o 1072/2009 ja (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi maantieliikenteen alan kehitykseen 15.7.2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1055 seuraavat säännökset on kumottava:

1 artiklan 3 kohta siltä osin kuin kyseisellä säännöksellä lisätään asetuksen N:o 1071/20091 5 artiklaan 1 kohdan b ja g alakohta

2 artiklan 4 kohdan a alakohta, jolla lisätään asetuksen N:o 1072/20092 8 artiklaan 2 a kohta

2 artiklan 5 kohdan b alakohta, jolla lisätään asetuksen N:o 1072/2009 10 artiklaan 7 kohta

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Toissijaisesti siinä tapauksessa, että unionin tuomioistuin katsoisi, että asetuksen 2020/1055 riidanalaisia säännöksiä ei voida erottaa muusta kyseisestä asetuksesta ilman, että sen sisältö muuttuu, Puolan tasavalta vaatii asetuksen 2020/1055 kumoamista kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Puolan tasavalta esittää seuraavat väitteet asetuksen 2020/1055 riidanalaisten säännösten osalta.

1)    Siltä osin kuin on kyse 1 artiklan 3 kohdasta siltä osin kuin kyseisessä säännöksessä lisätään asetuksen N:o 1071/2009 5 artiklaan 1 kohdan b alakohta:

a)    väite, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen (SEU 5 artiklan 4 kohta) loukkaamiseen ja SEUT 91 artiklan 2 kohdan sekä SEUT 94 artiklan rikkomiseen sen vuoksi, että otetaan käyttöön velvollisuus, jonka mukaan ajoneuvojen on palattava toimipisteeseen kahdeksan viikon välein

b)    väite, joka perustuu SEUT 11 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin ympäristön suojelua koskevia vaatimuksia ei ole otettu huomioon.

2)     Siltä osin kuin on kyse 1 artiklan 3 kohdasta siltä osin kuin kyseisessä säännöksessä lisätään asetuksen N:o 1071/2009 5 artiklaan 1 kohdan g alakohta:

a)    väite, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen (SEU 5 artiklan 4 kohta) loukkaamiseen sen vuoksi, että on otettu käyttöön mielivaltaisia vaatimuksia, jotka koskevat niiden ajoneuvojen lukumäärää, jotka maantieliikenteen harjoittajilla on oltava käytettävissään, ja kuljettajien liittämistä sijoittautumisjäsenvaltion toimipisteeseen

b)    väite, joka perustuu oikeusvarmuuden periaatteen loukkaamisen sen vuoksi, että on otettu käyttöön epätäsmällisiä vaatimuksia, jotka koskevat niiden ajoneuvojen lukumäärää, jotka maantieliikenteen harjoittajilla on oltava käytettävissään, ja kuljettajien liittämistä sijoittautumisjäsenvaltion toimipisteeseen

c)    väite, joka perustuu SEUT 11 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin ympäristön suojelua koskevia vaatimuksia ei ole otettu huomioon.

3)    Siltä osin kuin on kyse 2 artiklan 4 kohdan a alakohdasta:

a)    väite, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen (SEU 5 artiklan 4 kohta) loukkaamiseen ja SEUT 91 artiklan 2 kohdan sekä SEUT 94 artiklan rikkomiseen sen vuoksi, että otetaan käyttöön pakollinen keskeytys kabotaasiliikenteen toteuttamisessa

b)    väite, joka perustuu SEUT 11 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin ympäristön suojelua koskevia vaatimuksia ei ole otettu huomioon.

4)    Siltä osin kuin on kyse 2 artiklan 5 kohdan b alakohdasta:

a)    väite, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen (SEU 5 artiklan 4 kohta) loukkaamiseen ja SEUT 91 artiklan 2 kohdan sekä SEUT 94 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin jäsenvaltioille on annettu oikeus asettaa rajoituksia sellaisen kabotaasiliikenteen toteuttamiselle, joka koostuu jäsenvaltioiden välisiin yhdistettyihin kuljetuksiin kuuluvien maantiekuljetusten alku- tai loppuosuuksista

b)    väite, joka perustuu SEUT 11 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin ympäristön suojelua koskevia vaatimuksia ei ole otettu huomioon.

Puolan tasavalta tuo esiin erityisesti, että riidanalaiset säännökset loukkaavat suhteellisuusperiaatetta. Koska kriteerit, jotka mahdollistavat kabotaasioperaatioiden ja kolmansien maiden välisen liikenteen toteuttamismahdollisuuden rajoittamisen, ovat epäasianmukaisia, liikenteen harjoittajille on asetettu liiallisia taakkoja, millä on negatiivinen vaikutus niin elinkeinonharjoittajien tilanteeseen, kuljetuspalveluiden markkinoihin, ympäristöön kuin kuljetuskaluston käyttöön.

Riidanalaisten säännösten soveltamisen negatiiviset vaikutukset koskettavat erityisesti sellaisten maiden yrityksiä, jotka eivät sijaitse Euroopan unionin keskustassa. Riidanalaiset säännökset eivät myöskään ole objektiivisesti perusteltuja kuljettajien tilanteeseen nähden. Ne eivät myöskään heijasta säänneltyjen palvelujen erityisluonnetta.

____________

1     Maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta 21.10.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009 (EUVL 2009, L 300, s. 51).

2     Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21.10.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009 (EUVL 2009, L 300, s. 72).