Language of document :

Acțiune introdusă la 23 octombrie 2020 – Republica Malta/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-552/20)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Republica Malta (reprezentanți: A. Buhagiar, Agent, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Sedano Lorenzo, avocați)

Pârâți: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

anularea articolului 5 primul paragraf litera (b) din Regulamentul nr. 1071/20091 și a articolului 8 alineatul (2a) din Regulamentul nr. 1072/20092 , astfel cum au fost modificate prin articolele 1 și, respectiv, 2 din Regulamentul (UE) 2020/10553 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier;

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, Republica Malta solicită anularea măsurilor atacate pentru următoarele motive.

Primul motiv, prin care se solicită Curții anularea articolului 1 punctul 3 din Regulamentul 2020/1055 (norma privind „întoarcerea acasă a vehiculului”), în măsura în care această dispoziție:

încalcă articolul 91 alineatul (2) TFUE coroborat cu articolul 11 TFUE și cu articolul 37 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, având în vedere adoptarea sa cu nerespectarea considerațiilor privind impactul asupra mediului și efectele sale grave asupra activităților de transport;

încalcă articolul 5 alineatul (4) TUE și principiul proporționalității, întrucât nu este cea mai puțin restrictivă măsură și produce un prejudiciu disproporționat în termeni de raport cost – beneficii din punctul de vedere al mediului și al operațiunilor de transport;

Al doilea motiv, prin care se solicită Curții anularea articolului 2 punctul 4 litera (a) din Regulamentul 2020/1055 (norma privind „perioada de abținere în cadrul cabotajului”), în măsura în care această dispoziție:

încalcă articolul 91 alineatul (2) TFUE, ca urmare a omiterii de către pârâți a măsurării impactului semnificativ al acesteia asupra operațiunilor de transport;

încalcă articolul 5 alineatul (4) TUE și principiul proporționalității, întrucât restricționează în mod considerabil posibilitatea transportatorilor rutieri de a-și organiza capacitățile logistice și de a asigura o bună funcționare a flotei acestora;

încalcă articolele 20 și 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și principiul egalității de tratament, întrucât nu ia în considerare, fără nicio justificare obiectivă, particularitățile unui stat membru insular și ale pieței sale a transporturilor de mărfuri.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO 2009, L 300, p. 51).

2 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO 2009, L 300, p. 72).

3 JO 2020, L 249, p. 17.