Language of document :

Жалба, подадена на 23 октомври 2020 г. — Румъния/Парламент и Съвет

(Дело C-548/20)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Румъния (представители: E. Gane, L. Liţu и M. Chicu)

Ответници: Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Частично да се отмени Директива (ЕС) 2020/1057, що се отнася до член 1, параграфи 3—6,

а при условията на евентуалност — ако Съдът приеме, че тези разпоредби са неотделими от останалите разпоредби на Директива (ЕС) 2020/1057 или че засягат същността на този акт — тази директива да бъде изцяло отменена,

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си Румъния излага две основания:

1. Първо основание: нарушение на принципа на пропорционалност по член 5, параграф 4 ДЕС

Румъния поддържа, че решението видът на превоза да е критерият, по който се определя в кои случаи правилата за командироването ще се прилагат в сектора на автомобилния транспорт, не е било подложено от Комисията на оценка на въздействието и не е подкрепено от никакви доклади, изследвания или научни данни.

В конкретния случай законодателните органи са били длъжни да извършат оценка на въздействието, при положение че изменят в значителна степен предложението на Комисията, без да разполагат с достатъчно информация, която да им позволява да преценят пропорционалността на новата мярка.

Освен това критерият вид на превозите създава несигурност при определянето на приемащата държава членка и приложимите правила. Поради това използването на такъв критерий накърнява правната сигурност, а наред с това е в противоречие и със заявените цели на Директива (ЕС) 2020/1057.

В допълнение, приложимостта на правилата за командироването по отношение на сектора на автомобилния транспорт според критерия вид на превоза може да засегне гъвкавостта и бързината, характерни за този сектор.

2. Второ основание: нарушение на принципа за недопускане на дискриминация въз основа на гражданството по член 18 ДФЕС

Румъния поддържа, че тъй като пазарът на международните превози е обективно централизиран/поляризиран и на него расте делът на операторите от държавите членки от периферната зона на Европейския съюз, очевидно е, че операторите от тази зона ще понасят по-голямата част от административните и финансовите разходи за командироването и ще бъдат разубедени да извършват дейността си вследствие от мерки като член 1, параграфи 3—6 от Директива (ЕС) 2020/1057.

Освен това мерките, предвидени в Директива (ЕС) 2020/1057, в Регламент (ЕС) 2020/10541 и в Регламент (ЕС) 2020/10552 (относно допълнителните ограничения за каботажните превози, връщането на превозните средства в експлоатационния център в държавата членка на установяване на всеки осем седмици, връщането на водачите на всеки четири седмици, забраната за прекарване на редовната седмична почивка в кабината на превозното средство и командироването на водачите), са замислени като стълбове на единен законодателен пакет, а при това положение само анализът на кумулативния им ефект е годен да изясни действителното им въздействие върху пазара на превозите.

____________

1     Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (ОВ L 249, 2020 г., стр. 1).

2     Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт (ОВ L 249, 2020 г., стр. 17).