Language of document :

Жалба, подадена на 23 октомври 2020 г. — Кипър/Парламент и Съвет

(Дело C-550/20)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Кипър (представител: Eirini Neofytou)

Ответници: Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Директива (ЕС) 2020/10571 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012, и

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяна на Директивата на следните пет основания:

Първо основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на принципа на пропорционалност, закрепен в член 5, параграф 4 ДЕС и в член 1 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към Договора за ЕС и към Договора за функционирането на ЕС.

Второ основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на принципа на равно третиране и забраната на дискриминацията по член 18 ДФЕС и членове 20 и 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, принципа на равенство на държавите членки пред Договорите по член 4, параграф 2 ДЕС, както и — в случай че Съдът намери това за релевантно — член 95, параграф 1 ДФЕС.

Трето основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на член 91, параграф 1 ДФЕС.

Четвърто основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на член 91, параграф 2 ДФЕС и член 90 ДФЕС във връзка с член 3, параграф 3 ДЕС и член 94 ДФЕС.

Пето основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на членове 34 ДФЕС и 35 ДФЕС, без това да е оправдано на основание член 36 ДФЕС, както и в нарушение на член 58, параграф 1 ДФЕС във връзка с член 91 ДФЕС или, при условията на евентуалност, член 56 ДФЕС.

____________

1     ОВ L 249, 2020 г., стр. 49.