Language of document :

Жалба, подадена на 26 октомври 2020 г. — Република Полша/Парламент и Съвет

(Дело C-555/20)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)

Ответници: Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Да се отменят член 1, параграфи 3, 4, 6 и 7 и член 9, параграф 1 от Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/20121 ,

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски.

При условията на евентуалност — ако Съдът приеме, че оспорваните разпоредби на Директива 2020/1057 не могат да бъдат отделени от останалата част на тази директива, без това да измени същността ѝ, Република Полша моли Директивата да бъде изцяло отменена.

Основания и основни доводи

Република Полша иска да се отменят член 1, параграфи 3, 4, 6 и 7 и член 9, параграф 1 от Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ L 249, 2020 г., стр. 49), и също така иска Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски.

При условията на евентуалност — ако Съдът приеме, че оспорваните разпоредби на Директива (ЕС) 2020/1057 не могат да бъдат отделени от останалата част на тази директива, без това да измени същността ѝ, Република Полша моли Директива (ЕС) 2020/1057 да бъде изцяло отменена.

Република Полша изтъква следните основания за отмяната на член 1, параграфи 3, 4, 6 и 7 от Директива (ЕС) 2020/1057:

1) нарушение на принципа на пропорционалност (член 5, параграф 4 ДЕС), тъй като са определени неподходящи критерии за прилагането на директиви 96/71/ЕО и 2014/67/ЕС по отношение на сектора на превозите;

2) нарушение на член 91, параграф 2 ДФЕС, тъй като мерките са приети без оглед на отражението им върху жизненото равнище и нивото на заетост в определени региони и върху експлоатацията на транспортното оборудване;

3) нарушение на член 94 ДФЕС, тъй като мерките са приети, без да се вземе предвид икономическото положение на превозвачите;

4) нарушение на член 11 ДФЕС и член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тъй като не са взети предвид изискванията за опазване на околната среда.

Като основания за отмяната на член 9, параграф 1 от Директива (ЕС) 2020/1057 Република Полша изтъква, че тази разпоредба е приета в нарушение на принципа на пропорционалност (член 5, параграф 4 ДЕС), принципа на правна сигурност и член 94 ДФЕС, тъй като определя твърде кратък срок за транспонирането на Директивата.

Република Полша по-конкретно твърди, че оспорваните разпоредби са приети в нарушение на принципа на пропорционалност. Поради приемането на неподходящи критерии по въпроса спрямо кои водачи следва да се прилагат разпоредбите на директиви 96/71/ЕО и 2014/67/ЕС, на превозвачите са наложени прекомерни задължения, които ще се отразят отрицателно не само на положението на отделните предприятия и на пазара на транспортните услуги, но и на околната среда. Отрицателни последици от оспорваните разпоредби ще усетят най-вече предприятията от страните извън центъра на Европейския съюз. Същевременно приетите мерки не са обективно обосновани от гледна точка на положението на водачите. Те не са и съобразени със специфичния характер на регламентираните услуги.

____________

1 ОВ L 249, 2020 г., стр. 49.