Language of document :

2020 m. gruodžio 8 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Y GmbH / Hauptzollamt

(Byla C-668/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja ir kasatorė: Y GmbH

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: Hauptzollamt

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Kombinuotosios nomenklatūros1 1302 19 05 subpozicija turi būti aiškinama taip, kad prie jos priskirtina ir etanoliu ir vandeniu atskiesta ekstrahuota vanilės aliejingoji derva, kurios sudėtis yra apie 90 % (v/v) arba 85 % (m/m) etanolio, iki 10 % (m/m) vandens, 4,8 % (m/m) sausųjų medžiagų ir 0,5 % (m/m) vanilino, nors pagal Kombinuotosios nomenklatūros 13 skirsnio 1 pastabos ij punktą ekstrahuotos aliejingosios dervos nepriskiriamos prie Kombinuotosios nomenklatūros 1302 pozicijos?

2.    Ar tokios prekės, kaip aprašytos pirmajame prejudiciniame klausime, priklauso prie Kombinuotosios nomenklatūros 3301 90 30 subpozicijoje minimų ekstrahuotų aliejingųjų dervų?

3.    Ar Kombinuotosios nomenklatūros 3302 10 90 subpozicija turi būti aiškinama taip, kad tokios prekės, kaip aprašytos pirmajame prejudiciniame klausime, turi būti klasifikuojamos kaip kvapiųjų medžiagų mišiniai arba mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami maisto pramonėje kaip žaliavos?

4.    Ar prie kvapiųjų medžiagų, kaip jos suprantamos pagal Direktyvos 92/832 27 straipsnio 1 dalies e punktą, priklauso ir Kombinuotosios nomenklatūros 1302 19 05 subpozicijoje nurodytos prekės arba Kombinuotosios nomenklatūros 3301 90 30 subpozicijoje nurodyta ekstrahuota aliejingoji derva?

____________

1 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382) I priedas su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1754 (OL L 285, 2015, p. 1).

2 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo (OL L 316, 1992, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 206).