Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 8. decembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Y GmbH/Hauptzollamt

(Lieta C-668/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja revīzijas sūdzības iesniedzēja: Y GmbH

Atbildētāja un atbildētāja revīzijas tiesvedībā: Hauptzollamt

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai KN 1  apakšpozīcija 1302 19 05 ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir jāklasificē arī ar etanolu un ūdeni atšķaidīti ekstrahēti vaniļas oleosveķi, kas sastāv no tieši 90 % (V/V) vai attiecīgi 85 % (m/m) etanola, līdz 10 % (m/m) ūdens, 4,8 % (m/m) sausā atlikuma un 0,5 % (m/m) vanilīna, lai gan saskaņā ar KN 13. nodaļas 1. piezīmes ij) punktu ekstrahēti oleosveķi neietilpst KN pozīcijā 1302?

2.    Vai pie ekstrahētiem oleosveķiem KN apakšpozīcijas 3301 90 30 nozīmē pieder tādi izstrādājumi, kādi ir raksturoti pirmajā prejudiciālajā jautājumā?

3.    Vai KN apakšpozīcija 3302 10 90 ir jāinterpretē tādējādi, ka tādi izstrādājumi, kādi ir raksturoti pirmajā prejudiciālajā jautājumā, ir jāklasificē kā smaržvielu maisījums vai maisījums (ieskaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kuru izmanto pārtikas rūpniecībā?

4.    Vai pie garšvielām [aromatizētājiem] Direktīvas 92/83 2 27. panta 1. punkta e) apakšpunkta nozīmē pieder arī KN apakšpozīcijā 1302 19 05 ietilpstošie izstrādājumi vai KN apakšpozīcijā 3301 90 30 ietilpstošie ekstrahētie oleosveķi?

____________

1     I pielikums Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.), ar grozījumiem, kas veikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/1754 (2015. gada 6. oktobris) (OV 2015, L 285, 1. lpp.).

2     Direktīva 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp.).