Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 8 december 2020 – Y GmbH mot Hauptzollamt

(Mål C-668/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: Y GmbH

Motpart: Hauptzollamt

Tolkningsfrågor

Ska undernummer 1302 19 05 i kombinerade nomenklaturen(1 ) (nedan kallad KN) tolkas så, att ett extraherat vaniljoleoresin som utspätts med etanol och vatten, och som består av cirka 90 procent (volymprocent) respektive 85 procent (viktprocent) etanol, upp till 10 procent (viktprocent) vatten, 4,8 procent (viktprocent) torrt restmaterial och 0,5 procent (viktprocent) vanillin, ska klassificeras enligt detta undernummer, trots att det framgår av anmärkning 1 ij) till kapitel 13 i KN att KN-nummer 1302 inte ska tillämpas för extraherade gummihartser?

Omfattas en sådan vara som beskrivs i den första frågan till extraherade oleoresiner i den mening som avses i undernummer 3301 90 30 i KN?

Ska undernummer 3302 10 90 i KN tolkas så, att en sådan vara som beskrivs i den första frågan ska klassificeras som en blandning av luktämnen eller en blandning (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin?

Ska varor som klassificeras enligt undernummer 1302 19 05 i KN eller som extraherade oleoresiner enligt undernummer 3301 90 30 i KN även anses vara smakämnen i den mening som avses i artikel 27.1 e i direktiv 92/83(2 )?

____________

(1 ) Bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 1987, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22), i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1754 av den 6 oktober 2015 (EUT L 285, 2015, s. 1).

(2 ) Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316,. 1992, s..21; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 100).