Language of document :

Žalba koju je 11. prosinca 2020. podnio Colin Brown protiv presude Općeg suda (četvrto prošireno vijeće) od 5. listopada 2020. u predmetu T-18/19, Brown/Komisija

(predmet C-675/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Colin Brown (zastupnik: I. Van Damme, advocaat)

Druge stranke u postupku: Europska komisija i Vijeće Europske unije

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu kojom je odlučeno da se neće poništiti pobijana odluka1 ;

zaključi, na temelju cijelog spisa kojim raspolaže, da pobijanu odluku treba poništiti i naloži ponovnu uspostavu žaliteljeve naknade za život u inozemstvu i naknade putnih troškova od 1. prosinca 2017. te plaćanje naknada i troškova koji nisu bili plaćeni između 1. prosinca 2017. i datuma ponovne uspostave žaliteljeva prava na navedene naknade, uvećane za kamate; i

naloži Komisiji snošenje troškova koji su žalitelju nastali u postupcima pred Sudom i Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog, u okviru kojeg se tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku prilikom tumačenja članka 4. stavka 1. točke (a) Priloga VII. Pravilniku o osoblju u smislu da se njime dopušta ili zahtijeva da se dužnosniku oduzme pravo na naknadu za život u inozemstvu jer je stekao državljanstvo države mjesta svojeg zaposlenja, osim ako nije došlo do promjene dužnosnikova mjesta zaposlenja.

Drugi žalbeni razlog, u okviru kojeg se tvrdi da primjena na žalitelja članka 4. stavka 1. točke (a) Priloga VII. Pravilniku o osoblju od strane Općeg suda u svojoj presudi, i Komisije u pobijanoj odluci, dovodi do neopravdane diskriminacije.

____________

1 Odluka Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu od 19. ožujka 2018. kojom se žalitelju oduzima pravo na naknadu za život u inozemstvu i naknadu njegovih putnih troškova počevši od 1. prosinca 2017.