Language of document :

Преюдициално запитване от Cour constitutionnelle (Белгия), постъпило на 10 декември 2020 г. — Airbnb Ireland UC/Région de Bruxelles-Capitale

(Дело C-674/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour constitutionnelle

Страни в главното производство

Жалбоподател: Airbnb Ireland UC

Ответник: Région de Bruxelles-Capitale

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 1, параграф 5, буква a) от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)1 да се тълкува в смисъл, че спада към „данъчната област“ и поради това трябва да се счита за изключено от приложното поле на тази директива национално законодателство, което под страх от административна глоба задължава доставчиците на посредническа услуга, която има за предмет свързване чрез електронна платформа и срещу възнаграждение на потенциални наематели с професионални или непрофесионални наемодатели, предлагащи услуги по краткосрочно настаняване под наем, да съобщават при писмено искане на данъчната администрация „данните за оператора и координатите на обектите за туристическо настаняване, както и броя нощувки и използвани места за настаняване през изтеклата година“, за да се установи кои са данъчнозадължените лица за регионален данък върху обектите за туристическо настаняване и облагаемите им приходи?

При утвърдителен отговор на първия въпрос трябва ли членове 1—3 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар2 да се тълкуват в смисъл, че тази директива се прилага по отношение на национално законодателство като описаното в първия преюдициален въпрос? Трябва ли член 56 от Договора за функциониране на Европейския съюз евентуално да се тълкува в смисъл, че се прилага по отношение на такова законодателство??

Трябва ли член 15, параграф 2 от Директива 2000/31/ЕО да се тълкува в смисъл, че се прилага по отношение на национално законодателство като описаното в първия преюдициален въпрос и разрешава такова законодателство?

____________

1 ОВ L 178, 2000 г., стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).

2 ОВ L 376, 2006 г., стр. 36; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50).