Language of document :

Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spanyolország) által 2020. december 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio kontra Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(C-676/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Az alapeljárás felei

Felperes: ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Alperes: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e az uniós joggal – az EUMSZ 49. cikkel,1 valamint a 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv2 (74. cikkével és XIV. mellékletével összefüggésben értelmezett) 76. és 77. cikkével – az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szervek számára, hogy bármilyen típusú szociális szolgáltatások személyek részére, költségtérítés ellenében történő nyújtása céljából anélkül kössenek megállapodásokat nonprofit magánjogi – nem csak önkéntes – szervezetekkel, hogy a [2014/24/EU] irányelvben előírt eljárásokat alkalmaznák, a becsült értéktől függetlenül; egyszerűen úgy, hogy az említett megállapodásokat előzetesen szerződésen kívülinek minősítik?

Összeegyeztethető-e az uniós joggal – az EUMSZ 49. cikkel, valamint a 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (74. cikkével és XIV. mellékletével összefüggésben értelmezett) 76. és 77. cikkével – az olyan nemzeti szabályozás, amely az általános érdekű egészségügyi vagy szociális szolgáltatásnyújtás tekintetében lehetővé teszi a közbeszerzési szabályozás kijátszását a köz- vagy a magánszférával kötött megállapodások technikájának alkalmazása segítségével, a közvetlen irányítás kiegészítéseként vagy helyettesítéseként, és nem azon okokból, mert e technika alkalmasabb a megfelelő szolgáltatásnyújtásra, hanem olyan meghatározott szociálpolitikai célkitűzések elérése érdekében, amelyek hatással vannak a szolgáltatásnyújtás módjára, vagy amelyeket annak érdekében követelnek meg a szolgáltatás nyújtójától, hogy azzal őt bízzák meg, még akkor is, ha továbbra is érvényesül a nyilvánosság, a verseny és az átláthatóság elve?

Igenlő válasz esetén, összeegyeztethető-e az uniós joggal – a már többször említett rendelkezéseken túl a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelv3 15. cikke (2) bekezdésének b) pontjával is – e beavatkozási technikának csak és kizárólag a nonprofit – és nem csupán az önkéntes szervezetek – számára történő fenntartása, még akkor is, ha tiszteletben tartják az átláthatóság és a nyilvánosság elvét?

A [2006/123/EK] szolgáltatási irányelv 15. cikke (2) bekezdésének b) pontjára figyelemmel, tekinthető-e úgy, hogy az ajánlatkérő szervek azon mérlegelési jogkörrel való felruházása, hogy a köz- vagy a magánszférával kötött megállapodásokat alkalmazhassanak abból a célból, hogy nonprofit szervezeteket bízzanak meg szociális és egészségügyi jellegű szolgáltatások nyújtásával, egyenértékű azzal, hogy az e szolgáltatásokhoz való hozzáférést a jogi formától teszik függővé? Amennyiben e kérdésre igenlő választ kell adni, érvényes-e a szolgáltatási irányelv 15. cikkének (7) bekezdése értelmében az kérdés tárgyát alkotó nemzeti szabályozáshoz hasonló szabályozás, amelynek tekintetében az állam nem értesítette a Bizottságot a jogi formára vonatkozó követelmény beillesztéséről?

Az előző kérdésekre adandó igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint a [2014/24/EU] közbeszerzési irányelv 76. és 77. cikkét (74. cikkével és XIV. mellékletével összefüggésben), illetve a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének (2) bekezdését, hogy azok lehetővé teszik az ajánlatkérő szervek számára, hogy a kiválasztás tekintetében azon nonprofit szervezetekkel (nem csak önkéntes szervezetekkel) szemben, amelyekkel – az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének j) pontjában foglalt szolgáltatásokon túl – bármilyen típusú szociális szolgáltatások személyek számára történő nyújtása céljából megállapodást kötnek, a kiválasztási szempontok között előírják a szolgáltatásnyújtás helye szerinti településen vagy földrajzi területen történő letelepedést?

____________

1 HL 2012. C 326., 47. o.

2 HL 2014, L 94., 65. o. (a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről)

3 HL 2006. L 376., 36. o.