Language of document :

2020 m. gruodžio 11 d. Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio / Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Byla C-676/20)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Atsakovė: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Prejudiciniai klausimai

Ar nacionalinės teisės normos, pagal kurias perkančiosios organizacijos gali imtis suderintų veiksmų su pelno nesiekiančiais privačiaisiais subjektais (ne tik su savanoriškos veiklos asociacijomis) siekiant teikti asmenims bet kokios rūšies socialines paslaugas mainais už išlaidų kompensavimą, netaikydamos Direktyvoje [2014/24/ES] dėl viešųjų pirkimų numatytų procedūrų nepaisant numatomos vertės, paprasčiausiai iš anksto tuos veiksmus kvalifikuojant kaip nesutartinius, suderinamos su Sąjungos teise, konkrečiai su SESV 49 straipsniu1 ir 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES2 76 ir 77 straipsniais (siejamais su 74 straipsniu ir XIV priedu)?

Ar nacionalinės teisės normos, pagal kurias visuotinės svarbos sveikatos ar socialinių paslaugų teikimo tikslu galima netaikyti viešųjų pirkimų taisyklių, naudojant suderintų veiksmų būdą, kaip papildantį arba pakeičiantį jų teikimo tiesioginį organizavimą, ne dėl to, kad tokie veiksmai yra tinkamiausias tokioms paslaugoms teikti, bet dėl to, kad jais įgyvendinami konkretūs socialinės politikos tikslai, kurie daro įtaką pasirenkant teikimo būdą ar jų teikėjams keliamiems reikalavimams, nors viešumo, konkurencijos ir skaidrumo principai toliau taikomi, suderinamos su Sąjungos teise, konkrečiai su SESV 49 straipsniu ir 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES 76 ir 77 straipsniais (siejamais su 74 straipsniu ir XIV priedu)?

Teigiamo atsakymo į pirmesnį klausimą atveju, ar tai, kad taikant šį būdą išimtinai gali dalyvauti tik pelno nesiekiantys subjektai (ne tik savanorių asociacijos), nors skaidrumo ir viešumo principai toliau taikomi, suderinama su Sąjungos teise, t. y. su pirma nurodytomis nuostatomis ir, be to, 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/[123]/EB3 dėl paslaugų vidaus rinkoje 15 straipsnio 2 dalies b punktu?

Ar, atsižvelgiant į Paslaugų direktyvos [2006/123/EB] 15 straipsnio 2 dalies b punktą, gali būti laikoma, kad perkančiosioms organizacijoms suteikta diskrecija imtis suderintų veiksmų, siekiant pavesti pelno nesiekiantiems subjektams socialinio ir sveikatos paslaugų organizavimą, reiškia, kad galimybė teikti šias paslaugas siejama su reikalavimu dėl konkrečios subjekto teisinės formos? Jei į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar toks, kaip nagrinėjamas nacionalinės teisės aktas yra galiojantis atsižvelgiant į Paslaugų direktyvos 15 straipsnio 7 dalį, jeigu valstybė nepranešė Komisijai apie su teisine forma susijusio reikalavimo nustatymą?

Tuo atveju, jei atsakymai į pirmesnius klausimus būtų teigiami, ar SESV 49 ir 56 straipsniai, Viešųjų pirkimų direktyvos [2014/24/ES] 76 bei 77 straipsniai (siejami su 74 straipsniu ir XIV priedu) ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/[123]/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 15 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos perkančiosios organizacijos gali, siekdamos atrinkti pelno nesiekiantį subjektą (ne tik savanoriškos veiklos asociacijas), su kuriuo derindamos veiksmus teiktų visų rūšių (ne tik tas, kurios išvardytos minėtos direktyvos 2 straipsnio 2 dalies j punkte) socialines paslaugas asmenims, vienu iš atrankos kriterijų nustatyti, kad šis pelno nesiekiantis subjektas turi būti įsteigtas toje vietovėje ar geografinėje teritorijoje, kur bus teikiama paslauga?

____________

1 OL C 326, 2012, p. 47.

2 OL L 94, 2014, p. 65 (dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB).

3 OL L 376, 2006, p. 36.