Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spanien) den 11 december 2020 – ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio mot Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Mål C-676/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Parter i det nationella målet

Klagande: ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Motpart: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Tolkningsfrågor

Utgör unionsrätten – artikel 49 FEUF1 och artiklarna 76 och 77 (jämförda med artikel 74 och bilaga XIV) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 20142 – hinder för en nationell bestämmelse som tillåter upphandlande myndigheter att ingå avtal med privata organ utan vinstsyfte – inte enbart frivilligorganisationer – för tillhandahållande av alla slags sociala tjänster till enskilda mot ersättning av kostnaderna, utan att använda de förfaranden som föreskrivs i upphandlingsdirektivet [2014/24/EU] och oavsett dess uppskattade värde, endast genom en föregående kvalificering av dessa rättsfigurer som utomobligatoriska?

Utgör unionsrätten – artikel 49 FEUF och artiklarna 76 och 77 (jämförda med artikel 74 och bilaga XIV) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 – hinder för en nationell bestämmelse som, för utförande av allmännyttiga hälso- och socialtjänster, gör det möjligt att kringgå bestämmelserna om offentlig upphandling, genom att använda en metod med samordnade åtgärder, som ett komplement till eller ersättning för förvaltning med egna medel, inte av skäl som är att hänföra till en metod för lämpligt tillhandahållande av tjänster, utan för uppfyllandet av konkreta socialpolitiska mål, som påverkar sättet för tillhandahållandet och som krävs av den utvalda aktör som har ansvar för att utföra tjänsten, även om principerna om offentlighet, konkurrens och öppenhet iakttas?

Om så är fallet, utgör unionsrätten – ovannämnda bestämmelser och vidare artikel 15.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december om tjänster på den inre marknaden3 – hinder för en exklusiv rätt som innebär att detta tillvägagångssätt förbehålles organ utan vinstsyfte – inte enbart frivilligorganisationer –, även om principerna om öppenhet och offentlighet har iakttagits?

Ska artikel 15.2 b i tjänstedirektivet [2006/123/EG] tolkas så att en den omständigheten att de upphandlande myndigheterna ges behörighet att göra en skönsmässig bedömning med avseende på vidtagande av samordnade åtgärder för att anförtro utförandet av social- och hälsotjänster till organ utan vinstsyfte medför att tillgången till dessa tjänster villkoras av organets juridiska form? Om svaret på denna fråga är jakande, är en sådan nationell bestämmelse som den som tolkningsfrågan avser, beträffande vilken medlemsstaten inte har anmält till kommissionen att den omfattar en rekvisit avseende juridisk form, giltig enligt artikel 15.7 i tjänstedirektivet?

För det fall ovanstående frågor besvaras jakande, ska artiklarna 49 och 56 FEUF, artiklarna 76 och 77 (jämförda med artikel 74 och bilaga XIV) i upphandlingsdirektivet [2014/24/EU] och artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december om tjänster på den inre marknaden tolkas så att de tillåter de upphandlande myndigheterna att välja ett organ utan vinstsyfte (inte endast frivilligorganisationer) för ingående av avtal om tillhandahållande av alla slags tjänster till enskilda – utöver dem som anges i artikel 2.2 j i nämnda direktiv – och bland urvalskriterierna inbegripa etablering på den ort eller i det geografiska område där tjänsten ska utföras?

____________

1 EUT C 326, 2012, s. 47.

2 EUT L 94, 2014, s. 65 (om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG).

3 EUT L 376, 2006, s. 36.