Language of document :

Жалба, подадена на 20 март 2013 г. — ZZ и др./Комисия

(Дело F-23/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. E. Marchal)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, което съдържа окончателното изчисление на годините осигурителен стаж с оглед на прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателите в пенсионната схема на Съюза според новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията за прехвърляне на пенсионните им права, придобити преди постъпването им на служба в Комисията,

ако е необходимо, да се отменят решенията за отхвърляне на подадените по административен ред жалби, с които жалбоподателите искат да се приложат ОРИ и актюерските ставки, действащи към момента, в който са подали заявление за прехвърляне на пенсионните им права,да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.