Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2013 r. – ZZ i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-23/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji powiadamiającej o ostatecznym obliczaniu lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury dla celów przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących do systemu emerytalnego Unii według nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu uprawnień emerytalnych nabytych przez skarżących przed podjęciem służby w Komisji;w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalających ich zażalenia mających na celu spowodowanie, by zostały zastosowane ogólne przepisy wykonawcze i współczynniki aktuarialne obowiązujące w chwili złożenia wniosków o przeniesienie praw emerytalnych;obciążenie Komisji kosztami postępowania.