Language of document :

Žaloba podaná 21. marca 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-24/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie zamietnutia žiadosti žalobkyne o náhradu škody za pochybenie, ktorého sa dopustila Komisia v postupe pri prijímaní, ktorý nebol ukončený

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu z 5. júna 2012 a zo 7. decembra 2012 zamietajúce žiadosť žalobkyne o náhradu škody,

zaviazať Komisiu na obnovenie služobného postupu žalobkyne,

zaviazať Komisiu na zaplatenie sumy vo výške 14 911,07 eura, ako aj zaplatenie príspevkov do dôchodkového systému od októbra 2011, a zaplatenie sumy vo výške 2 500 eur za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu, s výhradou zvýšenia alebo zníženia v priebehu konania, pričom tieto sumy treba zvýšiť o úroky z omeškania odo dňa splatnosti dlžných súm vo výške určenej na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie, zvýšenej o dva percentuálne body,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.