Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 lutego 2014 r. – Moës przeciwko Komisji

(Sprawa F-20/13)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 114 z 20.4.2013, s. 48.